TÜRKİYE’ DE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN BÜYÜME RAKAMLARI İÇİNDEKİ PAYI: 1999-2017 ZAMAN SERİSİ ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2019-90
Language : null
Konu : Finans
Number of pages: 422-432
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Yapılan çalışmanın amacı son yirmi yıl içinde Türkiye’ deki inşaat sektörünün Türkiye’ nin GSYİH içindeki oranını zaman serisi yoluyla 3’ er aylık dönemler halinde belirlemektir. Yöntem: Araştırmada Tüik ten alınan, Ocak 1999 – Aralık 2017 tarihleri arasındaki çeyreklik dönemlere ait inşaat sektöründeki büyüme rakamları ve GSYİH alınarak Eviews paket programı ile zaman serisi yapılmıştır. Araştırmada Genişletilmiş Dickey – Fuller Birim Kök testi (ADF), Johansen Eşbütünleşme Testi ve Granger Nedensellik Testi Uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmada yapılan testler sonucunda serilerin durağan olmadığı yani birim kök olduğu tespit edilmiştir. Yapılan Johansen Eşbütünleşme Testi sonucunda, eşbütünleşmenin olduğu tespit edilmiş olup, yapılan Granger Nedensellik Analizinde de Türkiye’ de inşaat sektörünün GSYH’ nın nedeni olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç: İnşaat sektörünün GSYH üzerine etkileri tespit edilerek Türkiye’ nin 2018 yılında içinde bulunduğu durum göz önüne alınarak inşaat sektöründeki gerilemenin önlenmesi gerekmektedir.

Keywords

Abstract

Aim: The aim of the studies in the last twenty years, Turkey's construction sector of Turkey 's 3 through the time series proportion of GDP to determine if sooner month period. Method: In the research, the growth figures in the construction sector for the quarters between January 1999 and December 2017 and the GDP were obtained by taking the time series with the Eviews software package. Extended Dickey - Fuller Unit Root Test (ADF), Johansen Cointegration Test and Granger Causality Test were applied. Result: As a result of the tests conducted in the study, it was found that the series were not stationary, ie the unit root. Johansen Cointegration Test results made in, has been identified as cointegration, Granger Causality Analysis done well in Turkey's GDP of the construction sector's appeared to be the cause. Conlusion: The construction sector was to determine the effect on GDP of Turkey's consideration of the situation in 2018 is necessary to prevent the decline in the construction sector.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics