İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN UZAY VE UYDU KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 445-456
Year-Number: 2019-89

Abstract

Bu çalışma ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin “uzay” ve “uydu” kavramlarına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda, “Öğrencilerin uzay ve uydu kavramına ilişkin metaforları nelerdir sorusuna cevap aranmıştır”. Çalışmada bireylerin bir olguya ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi amacıyla olgu bilim desen kullanılmıştır. Veriler, 2018-2019 öğretim yılı güz yarıyılında Malatya’da bir ilkokulda okumakta olan 47 kız, 43 erkek öğrenci olmak üzere toplam 90 öğrencinin “Uzay ……gibidir. Çünkü ……” ve “Uydu ……gibidir. Çünkü ……” ifadelerini tamamlamasıyla elde edilmiştir. Sonuçlarımıza göre, öğrenciler “Uzay” kavramı için 90 geçerli metafor üretmiştir. Öğrencilerden elde edilen verilerde uzay kavramı için en çok “Boşluk” (f=28) metaforu kullanılmıştır. “Uydu” kavramı için 86 geçerli metafor üretmiştir. Öğrencilerden elde edilen verilerde uydu kavramı için en çok “Televizyon (TV) çalıştırıcısı” (f=20) metaforu kullanılmıştır. Sonuçlarımıza göre, öğrencilerin uydu ve uzay kavramına ilişkin algıları çok yönlü ve farklılıklar içermektedir. Metaforlar öğrencilerin uzay ve uydu kavramına ilişkin sahip oldukları kişisel algıları, kavram yanılgıları ve eksik bilgilerini ortaya çıkarmada güçlü bir araştırma aracı olarak kullanılabilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study to reveal the perceptions of students’ on “Space” and “Satellite” concepts through metaphors. The study is designed based on one of the qualitative research method named as phenomenology and analyzed with content analysis. The data on completing the expression “Space/Satellite….…is like. Because ….” was collected using 47 female students, 43 male students total 100 third and fourth grade elementary school students. According to our results, students created 90 valid metaphor for “Space” and 86 for “Satellite”. From the data, it is understood that mostly ‘Gap’ metaphor (f=28) is used by the participants related to space. Mostly “Television (TV) trainer” metaphor (f=20) is used by the students related to satellite. According to our results, students' perceptions of satellite and space concept are multifaceted and different. Metaphors can be used as a powerful research tool in revealing students' personal perceptions, misconceptions and incomplete information about the concept of space and satellite.

Keywords