BAZI KUR'AN-I KERİM NÜSHALARI ÖRNEĞİNDE SAFEVİ CİLT SANATI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2019-88
Language : null
Konu : Geleneksel Sanatlar
Number of pages: 192-208
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslam sanatı içinde önemli bir yer teşkil eden Safevi devleti gösterişli sanat eserleri ile temsil edilmiştir. Safevi hükümdarları sanatçıları korumuş ve sanat faaliyetlerinin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Özellikle kitap sanatlarına verdikleri önem pek çok konuda yazma eser üretimine neden olmuştur. Bu eserler Tebriz, Herat, Şiraz, İsfahan gibi, sanat merkezlerinde üretilmiştir. Bu merkezlerden Şiraz, minyatürlü ve tezhipli yazma eserlerin üretimin yapıldığı önemli merkezlerden biri olmuş, tarih, bilim, edebiyat, din gibi pek çok konularda yazma eserler istinsah edilmiştir. Bunlardan İslam dünyasının kutsal kitabı olan Kur'anı Kerim nüshaları Safevi döneminde de önem arz etmiş, gerek cilt, hat, gerekse sayfa tezyinatı açısından nadir, özellikli Kur'an-ı Kerim nüshaları üretilmiştir. Bu nüshalardan bazıları bugün ülkemizdeki bazı yazma eser kütüphanelerinde bulunmaktadır. Makalede Safevi dönemi cilt sanatının oluşumunu etkileyen etmenler üzerinde durarak, Süleymaniye Kütüphanesi, Sultan Ahmed I koleksiyonunda yer alan ve Safevi dönem özelliği gösteren bazı Kur’an-ı Kerim nüshalarının ciltleri örneğinde Safevi cilt sanatı üzerinde durulacaktır. Ayrıca söz konusu nüshaların cilt tezyinatı ele alınıp motif, kompozisyon ve renk özellikleri değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

Safavid empire, which is an important place in Islamic art, is represented by artistic works of art. The Safeavid rulers played an important role in the protection and development of artistic activities. Especially the importance they give to book arts has led to the production of manuscripts in many subjects. These works were produced in art centers such as Tabriz, Herat, Shiraz, Isfahan. From these centers, Shiraz has been one of the important places where the production of miniature and illuminated manuscripts had been done on many subjects such as history, science, literature, religion. The Qur'an which is the sacred book of the Islamic world have also been important during the Safavid period, and rare, specific Qur'anic copies have been produced in terms of binding, calligraphy, and page illumination. Some of these Qur'an manuscripts are now located in some of the libraries in our country at Turkiye. The subject matter of the Qur'an manuscripts is located in the Süleymaniye Library, the Sultan Ahmed I collection. These copies displaying Safavid styles will be evaluated in terms of illumination. It is also argued over which schools are illuminated.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics