ARAP-ALEVİ ANNELERİN FONKSİYONEL OLMAYAN GEBELİK, DOĞUM, LOHUSALIK VE BEBEK BAKIMI UYGULAMALARININ YAŞ VE BİLGİ ALMA DURUMLARINA GÖRE İNCELENMESİ(MERSİN İLİ ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2019-88
Language : null
Konu : Çocuk Gelişimi
Number of pages: 384-394
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bebeğin korunmasında, bakımı ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasında en güven duyduğu kişi annesidir. Annenin yetiştiği kültür ve bebek bakımına yönelik bilgi aldığı kaynaklar bebeğin bakımına yönelik inançları oluşturmakta ve bakım uygulamalarını etkilemektedir. Bu çalışmada toplumsal bir yapı içinde yer alan Arap Alevi annelerin fonksiyonel olmayan gebelik, doğum, lohusalık ve bebek bakımı uygulamalarının yaş ve bilgi alma durumlarına göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma genel tarama modeline dayalı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Mersin’de yaşayan Arap-Alevi inancına mensup, yaşları 20 ile 41 ve üzerinde değişen (N=150) anneler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak annelerin gebelik, doğum, lohusalık ve bebek bakımına yönelik inanç ve uygulamalarını ölçmek için Yalçın (2011) tarafından geçerliği ve güvenirliği geliştirilen “Fonksiyonel Olmayan İnanç ve Uygulamalar Ölçeği” uygulanmıştır. Ayrıca araştırmada, annelerin yaşları ve bebek bakımına yönelik bilgi alma durumlarını belirlemek için kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 23.0 paket programı kullanılmış olup anlamlılık düzeyi 0.05 olarak belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

New born babies trust mostly their mothers in their protection, caring and fullfilling physical needs. The mothers’ growed cultures and the sources,they get information about caring babies establish their beliefs for infant care and also effect their practices, implementations. In this study, researching of Arabian-Alawite mothers’, who are in social structure, non functıonal pregnancy, birth, puerperality and baby care applications according to condition of age and getting information situation is aimed The samples of this research are the mothers who are Arabian-Alewites and their ages are ranging between 20 and 41 and above (N=150) . In this research, as a data collection tool and for measuring the mothers’pregnancy, birth, puerperality and baby care beliefs and applications , “A Non Fuctional Belief and Application Scale” which has performed reliability and validity , is used. Also, in this research for determining the age of the mothers’ and receiving information about their baby care, personal informations forms are used.SPSS 23.0 package program is used in the analysis of datas and the significance level is determined as 0.05

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics