İŞLETMELERİN YENİLİKÇİ REKABET YAKLAŞIMI ÇABALARI

Author :  

Year-Number: 2019-88
Language : null
Konu : İşletme, Ekonomi
Number of pages: 359-383
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda bilim ve teknoloji alanında çok hızlı gelişim ve değişimler meydana gelmektedir. Bu durum ülkeler için hem bir risk unsuru hem de bir fırsattır. Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelerin yenilik kapasitesini ve dünya pazarında rekabet gücünü artırması, ülkenin ekonomik verimliliğinin, büyüme hızının ve kalkınmışlık seviyesinin arttırılması için önem arzetmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’deki işletmelerin yenilikçi rekabet yaklaşımı çabaları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu sebeple, Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren üretim işletmeleri araştırma kapsamına alınmıştır. Temmuz-Eylül 2018 tarihleri arasında Türkiye’nin farklı bölgelerindeki Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyette bulunan işletmelerden ihtimalli örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 1147 işletme yöneticisi ile görüşülmüştür. Anket soruları Kılıç ve Oral (2018)’ın geliştirmiş olduğu “Yenilikçi Rekabet Yaklaşımı Ölçeği” kullanılarak hazırlanmıştır. Ayrıca ankette işletmelerin demografik verilerinin yer aldığı sorulara da yer verilmiştir. Anket uygulaması işletme yöneticileri ile yüz yüze görüşme metodu ile gerçekleştirilmiştir. Veriler amaca uygun istatistik paket programında analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılıma uygun olduğu tespit edilmiştir. Veriler, frekans analizi, güvenilirlik analizi, doğrulayıcı faktör analizi, t testi ve anova testine tabi tutulmuştur. Ankete katılan işletmelerin büyük çoğunluğunun 1-10 yıldır faaliyette bulunan, mikro ve küçük işletme kategorisinde yer alan, aile şirketlerinden oluştuğu tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre Türkiye’deki işletmelerin rekabet üstünlüğü elde edebilmelerine yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

In recent years, there have been very rapid developments and changes in science and technology. This situation is both a risk factor for both countries an opportunity. İnnovation capacity of enterprises operating in Turkey and to increase its competitiveness in the world market, the country's economic efficiency, it is important to increase the growth rate and level of development. In this study, an innovative approach to competitive efforts of enterprises in Turkey has tried to determine. Therefore, manufacturing enterprises operating in different regions of Turkey were included in the study. Probably from businesses operating in the Organized Industrial Zone in different regions of Turkey between dated July-September 2018 it was interviewed 1147 business managers selected by simple random sampling method of sampling. The survey questions were prepared using the “Innovative Competition Approach Scale” developed by Kılıç and Oral (2018). In addition, the questionnaire contains the demographic data of the enterprises. The survey was conducted with face-to-face interviews with business executives. The data were analyzed in the statistical package program. The data were found to be suitable for normal distribution. The data were subjected to frequency analysis, reliability analysis, confirmatory factor analysis, t test and anova test. In addition, it has been found that the majority of the enterprises participating in the survey are from family companies, which are in the micro and small operating category, which have been operating for 1 to 10 years. According to the results obtained in this study proposals for them to achieve competitive advantage of enterprises in Turkey it is presented.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics