OTEL İŞLETMELERİNDE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE ÖRGÜTE UYUMUN ALGILANAN HİZMET PERFORMANSINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2019-88
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler, Turizm
Number of pages: 122-139
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı otel işletmelerinde algılanan örgütsel destek ve örgüte uyumun algılanan hizmet performansına etkisinin belirlenmesidir. Çalışmada verilerin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda Şubat ve Mayıs 2018 döneminde Ankara’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde görevli 400 iş görenden veri elde edilmiştir. Verilerin analizinde güvenilirlik, geçerlilik testleri, korelasyon analizi ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre algılanan örgütsel destek, örgüte uyum ve hizmet performansı arasında orta yüksek düzeyde ilişki tespit edilmiştir. Regresyon analizlerinde ise, örgütsel destek ve örgüte uyumun algılanan hizmet performansı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the effect of perceived organizational support and fit to organization on service performance. At the study, questionnaire technique was used for data collection. Within this scope, data were gathered from 400 employees who are working at 4 and 5 star hotels operating in Ankara, in February and May 2018. In the analysis of the data, reliability, validity tests, correlation analysis and regression analysis were performed. According to the results of the correlation analysis, a moderate high level of relationship was detected between perceived organizational support, fit to organization and service performance. In regression analyses, it was found that organizational support and fit to organization had a significant effect on perceived service performance.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics