GÜNEY ASYA DİLLERİNDE TÜRK KAVİMLERİ VE TÜRK İMAJINA DAİR SÖZ HAZİNESİ
TURKIC TRIBES AND WORD TRESAURE RELATED TURKISH IMAGINARY IN SOUTH ASIAN LANGUAGES

Author : Dogan YUCEL -- Mustafa ÇETİN
Number of pages : 714-744

Abstract

Dillerarası etkileşim belki insanlık tarihi kadar eskidir. Diğer dünya dilleriyle en fazla etkileşimde bulunan dillerden birisi de Türkçedir. Türklerin Hindistan’a göçü ve fetih hareketleri bilinen tarih itibariyle 2500 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Bu süre zarfında Hindistan’da Türkler yerel diller ve halklarla karşılıklı etkileşim içerisinde olmuşlardır. Günümüzde Urduca, Pencapça, Sindce, Peştuca, Beluçça Hindistan’ın kuzeybatusında, Pakistan’da, Afganistan’da ve İran’ın doğusunda 1 milyardan fazla insan tarafından konuşulmaktatır. Bu dillerdeki Türkler ve Türk kavimleriyle ilgili söz varlığı, deyim ve atasözleri 33 farklı sözlük taranarak listelenmiş ve 13 farklı Türkçe sözlükte karşılıkları gösterilmeye çalışılmıştır. Taramalarımız sonucunda varyantlarıyla beraber 70 kelimenin sözlüklerde 108 defa geçtiği tespit edilmiştir. Bu 70 kelime içerisinde 24 Türk boyunun isimleri de bulunmaktadır. Özellikle Urducada 22 Türk kavminin isimlerinin sözlüklerde bulunuyor olması Türklerin Urducanın konuşulduğu coğrafyayı tarih içerisinde yoğun bir şekilde etkilediğinin göstergesidir. 12 farklı atasözü ve deyim ise 16 defa sözlüklerde geçmektedir. Çalışmamız; Pencapça, Sindice, Peştuca ve Beluççadaki Türklerle ilgili kelimelerin ilk defa taranması bakımından da önemlidir. Güney Asya kavramımız adı geçen dillerin yoğunlukla konuşulduğu İran, Afganistan, Pakistan ve Hindistan’ı kapsamaktadır. Çalışmamızda, Güney Asya dillerinde Türklerle ilgili olarak olumlu veya olumsuz kelimeler, Türklerle ilgili mecazlar, deyimler ve atasözleri tespit edilip bir değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirmelerimize göre Güney Asya dillerinde Türk imajı hemen tamamen olumlu şekildedir.

Keywords

Türkçe ödünçlemeler, Urduca, Urducada Türkler, Pencapça, Sindice, Peştuca, Beluçça

Read: 837

Download: 282