BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN SAĞLIK POLİTİKALARININ ÜRETİLMESİNDEKİ ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2019-88
Language : null
Konu : Kamu Yönetimi, Kamu Politikaları
Number of pages: 78-92
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Birleşmiş Milletler uluslararası alanda yardım ve işbirliği amacı ile kurulmuş olmasına karşın sağlık alanında da gerekli örgütlenmeyi uzmanlık kuruluşu haline gelen DSÖ ile tamamlamıştır. Uluslararası alanda sağlık politikaları geliştiren DSÖ; anne-çocuk sağlığı, aşı programları, çevre sağlığı gibi temel sağlık hizmetlerine yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Ancak örgüt zamanla diğer aktörler ile işbirliği yaparak işlevinin değişmesine neden olmuştur. Örgütün üye devlet içinde en büyük finans sağlayıcısı ise ABD’dir. En çok maddi desteği sağlayan ülkeler DSÖ üzerinde politik kontrolünü artırmakta ve DSÖ’yü kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmektedir. DSÖ’ye çokuluslu şirketlerin baskılarının yanı sıra ülkelerin doğrudan yaptırımları da söz konusudur. Örneğin ABD, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak BM politikalarına yön verirken; uzmanlık örgütlerine ve politikalarına da müdahale etmektedir. DSÖ’nün politika belirleyicisi konumunda bulunan ve üye ülkelerin Sağlık Bakanlarından oluşan Asamble etkisiz bırakılmakta söz hakkı ise BM daimi üyelerine geçmektedir. BM daimi üyesi olan ABD, BM’ye ve uzmanlık kuruluşlarına yapılan başvuruya müdahale etmekte; aksi bir durumda BM’ye yaptığı mali destekleri kesme yaptırımlarında bulunmaktadır. Çalışmada BM’nin sağlık politikalarındaki rolü ele alınarak DSÖ’nün işlevinin nasıl artırılacağı üzerine öneriler geliştirilecektir.

Keywords

Abstract

Although the United Nations was established with the aim of helping and cooperating internationally, it completed the necessary organization in the field of health with WHO which has become an expert body. WHO has developed international health policies; activities on basic health services such as mother-child health, vaccination programs, and environmental health. However, in time, the organization has changed its function by cooperating with other actors. The largest financial provider of the organization within the member state is the United States. Countries that provide the most financial support increase their political control over WHO and directs WHO in line with their own interests. In addition to the pressures of multinational corporations, there are direct sanctions on the WHO. For example, the United States has been directing UN policies as a permanent member of the UN Security Council; it also intervenes in specialization organizations and policies. The Assembly, which is the policymaker of the WHO and which is composed of the Ministers of Health of the member states, has the right to be disarmed by the permanent members of the UN. The United States, a permanent member of the UN, intervenes in the application to the UN and specialized agencies; otherwise, the sanctions on cutting the financial support to the UN. The study will focus on the role of the UN in health policies and recommendations on how to increase the function of WHO.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics