MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENEL UYUM DÜZEYLERİNİN FONKSİYONEL OLMAYAN TUTUMLAR VE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-88
Language : null
Konu : PSİKOLOİK DANIŞMANLIK
Number of pages: 499-513
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı fonksiyonel olmayan tutumların meslek yüksekokulu öğrencilerinin genel uyum düzeyini yordayıp yordamadığını incelemek ve üniversite öğrencilerinin uyum düzeylerini, cinsiyet, yaş ve öğrenim gördüğü bölüme göre karşılaştırmaktır. Araştırma grubu 350 (137 kadın, 213 erkek) Meslek Yüksekokulu öğrencisinden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaşları 18-53 arasında değişmektedir. Araştırmanın verileri Hacettepe Kişilik Envanteri(HKE), Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği (FOTÖ) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılarak toplanmıştır. Verileri analiz etmek için t testi, çoklu regresyon analizi ve ANOVA kullanılmıştır. Fonksiyonel olmayan tutumlar ölçeğinin 4 alt boyutu olan mükemmeliyetçilik, onaylanma ihtiyacı, bağımsız ve değişken tutum genel uyum düzeyine ilişkin varyansın %11,1’ni açıklamıştır. Fonksiyonel olmayan tutumlar alt ölçekleri genel uyumun anlamlı bir yordayıcısı olarak bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, kız ve erkek öğrencilerin genel uyum düzeyi arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Yaş değişkeni açısından 26-+ yaş grubundaki öğrencilerin lehine uyum düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Bölüm değişkenine göre öğrencilerin uyum düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to investigate whether the non-functional attitudes can predict general adaptation levels of vocational schools students and to compare the adaptation level of the students in terms of gender, age and the departmen being studied. The research group consists of 350 (137 female, 213 male) vocational school students. Ages of the students vary between 18-53. The data of the study has been collected by using Hacettepe Personality inventory (HKE) , Non-Functional Attitude Scale (FOTÖ) and Personal Information Form. So as to analyze the datas T Test , Multiple Regression Analysis and ANOVA has been used. Perfectionism , the need for approval , the independent and variable attitude ,which are four sub-dimensions of the non-functional attitude scale, has explained %11,1 of variance related to the overall adaption level. Non-functional attitude subscales has been found to be significant predictor of the general adaptation. According to the findings and results of the study, there appeared no significant difference between the girls and boys in terms of their general adjustment levels. In terms of age variable a significant difference has been found in favor of the students who are in 26-+ age group. There has not been a significant difference between the adaptation level of the students according to department variable.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics