ÖĞRENCİLERİN SPOR İLE SOSYALLEŞME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 391-398
Year-Number: 2019-87

Abstract

Araştırmada üniversite öğrencilerinin spor ile sosyalleşme süreçlerinde meydana gelen değişimleri ile aktivitelerin sosyalleşme süreçlerinde hangi düzeyde etki ettiği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 akademik yılında Namık Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören aktif spor yapan ve aktif spor yapmayan 94 Erkek 50 Kadın toplam 144 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler kişisel bilgi formu ve “Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Sürecinde Spor Aktivitelerinin Rolü’’ (Şahan 2007) ölçekleri ile toplanmıştır. Veriler SPSS 22 paket programı ile analiz edilmiştir. Cinsiyet ve katılımcıların spor yapma-yapmama değişkenleri bağımsız örneklemler için t testi ile diğer değişkenler tek yönlü varyans (ANOVA) analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarında anlamlı farkın olması durumunda varyans analiz sonuçları Tukey testi ile karşılaştırılmıştır. Öğrencilerin spor ile sosyalleşme süreçlerinde; cinsiyet, yaş, eğitim, gelir düzeyi yaşanılan yer, spor yapma düzeyi, spor yapma sıklığı, farklı branşla ilgilenme durumlarına göre anlamlı düzeyde farklılaşmanın olmadığı, lisanslı spor yapma düzeyinde (p < .05) anlamlı farklılaşmanın olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In the study, it was attempted to determine the changes in university students’ socialization processes with sports, and how much sports activities affect their socialization processes. The sample of the study consists of 144 students in total, 94 males, and 50 females, who are doing sports actively and not doing sports actively, who were receiving education during the 2016-2017 academic year in Namık Kemal University, School of Physical Education and Sports. The data were collected with a personal information form and the scale “The Role of Sports Activities in the Process of Socialization of University Students” (Şahan 2007). The data were analyzed with the SPSS 22 package program. The variables gender and whether the participants are doing sports or not were analyzed with unpaired t-test, and the other variables were analyzed with the method of one-way analysis of variance (ANOVA). In the case of finding a significant difference in the results of the analysis, the results of the analysis of variance were compared to the Tukey’s test. In the students’ socialization processes; it was determined that in terms of gender, age, education, level of income, place of residence, level of doing sports, frequency of doing sports, being interested in different branches there are no significant differences, but in terms of doing sports with a license there is a significant difference (p < .05).

Keywords