SİYASİ SİSTEMLERİN ETKİLEDİĞİ MÜZİK VE EDEBIYAT DEĞİŞİMİNDE NAZIM HİKMET RAN VE FİKRET EMIROVA BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2019-87
Number of pages: 383-390
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanatın önemli iki dallarından birisi olan edebiyat ve müzik, toplumla iç içe olan, bir yandan toplumdan beslenirken, öte yandan toplumu yönlendiren iki alanıdır. Edebiyat ile müzik arasındaki ilişki pek çok araştırmaya konu olsa da, sosyolojik anlamda içerik ve yöntem bakımından bu iki alanın bir arada değerlendirildiği yeterli çalışma yoktur. Bu nedenle bu araştırmada, müzik ile edebiyat arasındaki ilişkinin Nazım Hikmet Ran ve Fikret Amirov üzerinden incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada bu çerçevede sosyal bilimlerde içerik analizi ve doküman tarama modellerinden yararlanılmıştır. Buna göre ilk olarak araştırma alanına giren eserler ve çalışmalar değerlendirilmiş, ardından sentez aşamasına geçilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre sosyalizm ve özellikle Azerbaycan ile Sovyet Rusya’sı arasındaki etkileşim, sanatın her alanını olduğu gibi müzik ve edebiyat alanını da etkilemiştir. Nazım Hikmet Ran ve Fikret Amirov’un eserleri ve ilgili yazılar incelendiğinde, bu etkinin sanata doğrudan yansımış halini görmek mümkündür. Yine sosyal yansıma ve toplumsal etkileşim kuramları çerçevesinde değerlendirildiğinde, müzik ve edebiyatın aslında birbirinin yansıması olan iki sanat alanı olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

Literature and music, which are one of the two important branches of art, are two fields that are intertwined with society, on the one hand they feed on society and on the other hand they direct society. Although the relation between literature and music is subject to many researches, there is not enough study in terms of content and method in sociological terms. Therefore, this study aims to examine the relationship between literature and music with Nazım Hikmet Ran and Fikret Amirov. In this research, content analysis and document scanning models were used in social sciences. According to this, firstly the works and works which were included in the research area were evaluated and then the synthesis phase was started. According to the findings of the study, the interaction between socialism and especially between Azerbaijan and Soviet Russia influenced every field of art as well as the field of music and literature. When the works of Nazım Hikmet Ran and Fikret Amirov are examined, it is possible to see this effect directly reflected in art. Considering social reflection and social interaction theories, it is seen that music and literature are two art fields which are the reflection of each other.

Keywords