EBEVEYN TUTUMLARI, EMPATİ VE OTORİTERYEN EĞİLİMLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 371-382
Year-Number: 2019-87

Abstract

Bireyin otoriteryen eğilimleri, empati düzeyleri ve anne baba tutumlarına yönelik algısı arasındaki ilişkiyi inceleyen bu araştırmada niceliksel ve ilişkisel model kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi Marmara Üniversitesi lisans öğrencileri arasından küme örnekleme yöntemi ile belirlenen 293 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği- Çocuk Formu (KAET-Ç), Temel Empati Ölçeği, Yeni Genel Otoriteryenizm Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel çözümlemeleri ve analizleri SPSS 15.0 programı aracılığıyla yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda KAET-Ç Formu’nda üniversite öğrencileri tarafından algılanan anne tutumlarının duygusal sıcaklık alt boyutu ile temel empati düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki ortaya konmuştur. Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği- Çocuk Formu (Baba) Duygusal Sıcaklık Tutumu alt boyutu ile Yeni Genel Otoriteryenizm Ölçeği puanları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Örneklem grubundaki öğrencilerin Yeni Genel Otoriteryenizm Ölçeği’nden aldıkları puanlarla Temel Empati Ölçeği’nden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla yapılan Pearson analizi sonucunda değişkenler arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır.

Keywords

Abstract

In this study which examines the relationships between individual's authoritarian tendencies, empathy levels and perception of parental attitudes, a quantitative and relational model was used. The sample of the study consisted of 293 students who were determined by cluster sampling among Marmara University undergraduate students. In the study, EMBU-C (Egna Minnen Barndoms Uppfostran), Basic Empathy Scale, New General Authoritarianism Scale were used. The statistical analysis and analysis of all data encoded in the computer were done by SPSS 15.0 program. As a result of the analyzes, a positive meaningful relationship was found the EMBU-C Emotional Warmth (Mother) subscale scores and students’ basic empathy levels. A significant negative correlation was found between the EMBU-C Emotional Warmth (Father) subscale and New General Authoritarianism Scale scores. As a result of the Pearson analysis conducted to determine whether there was a significant relationship between the scores obtained from the New General Authoritarianism Scale and the scores obtained from the Basic Empathy Scale, the relationship between the variables was not found meaningful

Keywords