DEVLET ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ TÜRK MÜZİĞİ KONULARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 254-270
Year-Number: 2019-87

Abstract

Anadolu Lisesi 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin müzik derslerindeki Türk müziği konularına ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, betimsel araştırmalardan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2014- 2015 eğitim-öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ankara ilindeki 6 adet Devlet Anadolu Lisesi oluşturmaktadır. Çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirttiği Ankara ilçelerinin gelişmişlik düzeyi (gelişmiş, orta gelişmiş, az gelişmiş) referans alınarak, random yöntemi (rastlantısal) ile her bir ilçeden ikişer okul seçilmiştir. Araştırma için geliştirilen 20 maddelik tutum ölçeği, müzik dersi alan 10. ve 11. sınıftaki 543 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin müzik derslerindeki Türk müziği konularına ilişkin tutumlarının genel olarak olumsuz olduğu ve ilçelerin gelişmişlik düzeyi arttıkça Türk müziği konularına ilişkin tutum düzeylerinde azalma olduğu görülmüştür. Çalışmadan elde edilen veriler ışığında öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

This research aims to determine the attitudes of Anatolian High School 10th and 11th class students using scanning model among the descriptive surveys. The sample of the research was comprised of 6 State Anatolian High Schools in Ankara, in 2014-2015 school year. In the research, the development level (developed, middle developed, less developed) of Ankara’s counties, indicated by Turkish Statistics Institution was taken as reference and two schools in each county was picked in a random manner. The 20 items attitude scale developed for the research was implemented to 543 music course students in 10th and 11th classes. According to the findings of the research, it was observed that the attitudes of the students on Turkish music subjects in the music courses were generally negative and attitude levels decline as the development level of the counties increase. Proposals are presented in light of the findings of the study.

Keywords