ARABULUCULUK MÜESSESİNDE LİYAKAT VE UZMANLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Number of pages: 363-370
Year-Number: 2019-87

Abstract

Arabuluculuk, aralarında ihtilaf olan tarafların, bilir bir kişi ya da arabulucu ya da hakem tarafından, ortak ya da müşterek bir paydada buluşturulması sürecine karşılık gelmektedir. Bu araştırmada, arabuluculuk kavramının liyakat ve uzmanlaşma bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada bu çerçevede, literatür kaynaklarından ve dokuman tarama modelinden faydalanılmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli ve içerik analizi yöntemleri ile arabuluculuk konusu incelenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre arabuluculuk süreçlerinde, hukuki tüm süreçlerde olduğu gibi, güven ve tarafsızlık en önemli gereksinimlerin başında gelmektedir. Öte yandan liyakatin eksik olduğu arabuluculuk işlemleri kısa vadede çözüm getiriyor gibi olsa da, uzun vadede ortadaki sorunları daha kronik ve vahim hale getirebilmektedir. Arabuluculuk sürecinden elde edilecek olan kamu yararının en etkili ve başarılı bir biçimde yerine getirilmesi için, esas amacın sadece uzlaşma olmayan konuları geçici bir şekilde çözmek değil, kalıcı çözümler üretebilmek olmalıdır. Bunun için gerek kamu yöneticilerine, gerekirse arabuluculuk hizmetlerini vermeyi düşünen kişi ve kurumlara büyük ödevler düşmektedir.

Keywords

Abstract

Mediation refers to the process by which the parties to the dispute are brought together by a common person or mediator or arbitrator, in a common or common denominator. In this study, it is aimed to evaluate the concept of mediation in the context of merit and specialization. In this study, literature sources and document scanning model were used. In the research, descriptive scanning model and content analysis methods and mediation were examined. According to the results obtained in the study, trust and impartiality are the most important requirements in mediation processes, as in all legal processes. On the other hand, while mediation processes lacking merit in a short term, they can make the problems in the middle term more chronic and grave in the long run. For the most effective and successful fulfillment of the public interest from the mediation process, the main objective should be not only to resolve non-compromise issues temporarily, but to produce permanent solutions. For this purpose, there are big assignments for public administrators and individuals and institutions considering to provide mediation services if necessary.

Keywords