TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME İLE İLGİLİ YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM İLE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-87
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : EĞİTİM BİLİMLERİ
Number of pages: 240-253
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada öğretmen yetiştirme ile ilgili olarak Türkiye’de yapılmış olan araştırmalar karşılaştırmalı eğitim sistemine göre araştırılmıştır. Bu araştırmalardan yola çıkılarak Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemi olumlu ve olumsuz yanlarına göre eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirilerek sonuçlara varılmıştır. Araştırma sonunda Türkiye’nin öğretmen eğitimi alanında kendini daha ileri seviyelere getirmesi hedeflenmektedir. Çalışmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Buna göre Türkiye’de; fakülte okul işbirliğine yönelik tematik kalite güvence sistemi geliştirilmesi gerektiği, eğitim fakültelerinde öğretim üyesi sayısı ve niteliğini artıracak politikalara öncelik verilmesi gerektiği, pedagojik formasyon programlarının kalitesini geliştirmeye dönük düzenlemeler yapılabileceği, öğretmen eğitimi programlarının niteliği periyodik olarak değerlendirilebileceği, Öğretmenlik mesleğine başlama ölçütü olarak Türkiye’de sadece bilişsel özelliklerin diğer ülkelerde ise hem bilişsel hem duyuşsal özelliklerin test edildiği tespit edilmiş olup bu anlamda yeniden düzenlemelerin yapılması gerektiği, öğretmenlerin sosyal ve ekonomik durumlarının OECD ülkelerinin ortalamasının üstünde olması gerektiği ve bu yüzden öğretmenlik mesleğinin statüsünün diğer mesleklere kıyasla daha yüksek olması gerektiği, öğretmenlerin kendilerini geliştirebilmeleri için bir takım uygulamaların yapılması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca başarılı olan ülkelerin öğretmen eğitiminde uygulama derslerine ağırlık verdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

As the research made in Turkey related to teacher training in this research it was investigated by the comparative education system. This research starting from the teacher training system in Turkey has reached a critical point with the results evaluated in accordance with the positive and negative aspects. Research aims to eventually bring himself to more advanced levels of teacher training in the area of Turkey. Descriptive screening method was used in the study. Accordingly, in Turkey; The need to develop thematic quality assurance system for school school cooperation, education faculties faculty member number and that priority should be given to policies to improve the quality, pedagogic training programs improving the quality-oriented arrangements can be made, teacher training programs, quality can be evaluated periodically, as a measure of starting the teaching profession in Turkey only It was determined that cognitive and cognitive characteristics were tested in other countries and that social and economic status of teachers should be higher than OECD countries and that the status of the teaching profession should be higher than other professions. the end of a set of applications to be done s have been reached. In addition, it has been concluded that successful countries have given weight to practice in teacher education.

Keywords