TÜRK TOPLUMU İÇİN SOSYAL EKONOMİ ÖNERİSİ: İSLAM EKONOMİSİ

Author :  

Year-Number: 2019-87
Language : null
Konu : İktisadi Düşünce
Number of pages: 230-239
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Avrupa toplumlarının hızla gelişmelerinde ilerleme düşüncesinin, liberalizmin ve sekülerizmin etkili faktörler olduğu bilinmektedir. Avrupa medeniyetinin hızla yükselişinde kapitalizmin ve burjuvaların önemli rolü bulunur. Avrupa’da kapitalizmin Portestan inanç sisteminde doğduğu kabul edilmektedir. Protestanların rasyonel iş ve ticaret ahlakları Avrupa’da kapitalizmin ruhsal temellerini oluşturmuştur. Avrupa’da kapitalizm gibi sosyal demokrasi de Hristiyanlıktan doğmuştur. Müslüman toplumlar son iki yüzyıldır Avrupa medeniyetinin gerisinde kalmaktadır. Weberyen olan Sabri Ülgener Müslüman toplumlar için bir kalkınma yolu önerisinde bulunmuştur. Ülgener tüm boyutlarıyla insan gerçeğini kullanmayan ithal modellerle sağlıklı ve kalıcı bir kalkınmanın mümkün olmadığını ileri sürmüştür. Milli ve manevi değer sistemimizi esas alan, ancak bu değerlerimizi günün ve çağın ihtiyaçlarına göre yorumlayan çözümlerin tek çıkış yolu olduğunu savunmuştur. Bu çalışmada kapitalizm, Max Weber’in sosyal ekonomi yaklaşımı ve sosyal demokrasi kısaca anlatılmaktadır. Çalışmanın sonuç kısmında ise Türk toplumunda İslam ekonomisinin yükselişine ve din-ekonomi ilişkisine değinilmektedir

Keywords

Abstract

Idea of progress, liberalism and secularism were important factors responsible for the rise of European societies. Besides, the role of capitalism and the bourgeois were important in the rise of Europe. Capitalism in Europe was borned from Protestant culture. The commercial ethics of Protestants formed the basis of Capitalist spirit in Europe. Likewise Capitalism, Social Democracy also borned from religion. Muslim societies can not progress like European countries since last 200 years. A Weberian Sabri Ülgener proposes a development solution for Muslim societies. According to Sabri Ulgener, economic models which internalize national values are more realistic and healthy. He thinks that development solutions which are inspired from national culture and value system will be more successful. Besides, Ulgener thinks that economy and society should unify. This unification can be realized by only with a model which is suitable for citizens and country. According to him, every country would find his way for independence by itself but, it must be realized according to its local conditions. In this study, Capitalism, Max Weber’s “social economy” concept and social democracy is shorly explained. At the end of the study, the rise of Islamic economy and religion-economy relations in Turkish society were emphasized.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics