İŞKOLİKLİK İLE SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author:

Number of pages: 428-443
Year-Number: 2018-86

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin görüşlerine dayanarak İşkolik ile Sanal Kaytarma Davranışları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesindeki resmi okullarda görev yapan ve Basit Tesadüfî Örneklem yöntemiyle belirlenen 350 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma nicel ve betimsel bir araştırmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin İşkoliklik puanları ile cinsiyet değişkeni arasında ve öğretmenlerin Sanal Kaytarma puanları ile kıdem değişkeni arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir Ayrıca yapılan Korelasyon analizlerinde Sanal Kaytarma davranışları ile İşkoliklik ve İşkolikliğin alt boyutu olan İşten Zevk Alma arasında düşük düzeyde pozitif yönlü korelasyon tespit edilmiştir. Araştırmada öğretmenlerin mesai saatleri içinde cep telefonlarından veya kurumunun bilgisayarından internete girmesinin işten zevk alma düzeylerini artırıcı etki yaptığı tespit edilmiştir. Bu durum Sanal Kaytarmanın tamamen olumsuz bir kavram olmadığı anlamına gelebilir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the relationship between Workaholism and Cyberloafing Behaviors based on the teachers’ views. The sample of the study included 350 teachers who were determined by simple coincidental sampling method during 2016-2017 academic year in Kahramanmaras, Dulkadiroğlu district. The research is a quantitative and descriptive research. In the research, the survey technique was used as a data collection tool. According to the findings of the research, it was determined that there is a significant relationship between the teachers' workaholism scores and gender variable, and also a significant relationship between the teachers' Cyberloafing Behaviors scores and the seniority variable. In addition, there was a low positive correlation between the Cyberloafing Behaviors, Workaholism and the subscale of Enjoyment of Work based on the correlation analysis. It has been determined that teachers' access to the internet from personal mobile phones or the computer of the institution during working hours has increased the level of enjoyment from the work. This may mean that Cyberloafing is not a completely negative concept.

Keywords