KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİN MERKEZE ALINDIĞI KURUMLARDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIYLA ÖZGECİLİK DÜŞÜNCESİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 332-345
Year-Number: 2018-86

Abstract

Kurumsal sosyal sorumluluk, başlangıçta ekonomik ve yasal boyutlarla sınırlıyken; insanın ön plana çıkmasıyla beraber sosyal boyutta etkili olan bir olgu haline gelmiştir. KSS’nin sosyal boyutunda kurum çalışanlarının kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılması onların yardımseverlik, gönüllülük duygusunu arttırmakta ve kurumlarına olan bağlılıkları da güçlendirmektedir. Bu çalışmada kuramsal çerçeve örgütsel bağlılıkla ilgili olarak Rosabeth Moss Kanter’in yaklaşımına göre oluşturulmuştur. Yaklaşım örgütsel bağlılığı kişilerin bağlılığını sosyal sisteme aktarmaları, ihtiyaçlarını karşılayacak ilişkilerle kişiliklerini adapte etmeleri olarak tanımlamaktadır. KSS’nin sosyal boyutlarından biri olan özgeci davranışlarsa KSS faaliyetlerini etkilemekte ve bu faaliyetler kurumsal bağlılığı arttırmaktadır. Bu araştırmanın amacı KSS faaliyeti olan kurumlarda özgeci davranışların örgütsel bağlılığa etkisinin bağlantısını ölçmektir. Bu amaçla 10 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat formu oluşturulmuştur. Sonrasında ise lider bir finans kurumunda bulunan Sosyal Sorumluluk Kulübü’ndeki 50 birey arasından 10 birey rastgele örneklem yöntemiyle seçilerek mülakatlar uygulanmıştır. Bulgular sorulara göre ortaya koyulmuş ve sonuçlar yansıtılmıştır.

Keywords

Abstract

Corporate social responsibility is initially limited to economic and legal aspects; It has become a phenomenon that has an impact on the social dimension. Participation of corporate employees in corporate social responsibility activities in the social dimension of CSR increases their benevolence and sense of volunteerism and strengthens their commitment to their institutions. In this study, the theoretical framework was created according to Rosabeth Moss Kanter's approach to organizational commitment. The approach defines organizational commitment as transferring the commitment of individuals to the social system, adapting their personalities and relationships to meet their needs. CSR activities, which are one of the social dimensions of CSR, affect CSR activities and increase corporate loyalty. The aim of this study is to measure the link between the effect of altruistic behavior and organizational commitment on institutions with CSR activity. For this purpose, a semi-structured interview form consisting of 10 questions was formed. Afterwards, 10 individuals among 50 individuals in Social Responsibility Club, which were in a leading financial institution, were selected by random sampling method and interviews were applied. The results were presented according to the questions and the results were reflected.

Keywords