DİN GÖREVLİLERİNİN SESLERİNİ KULLANIRKEN YAŞADIKLARI PROBLEMLER

Author:

Year-Number: 2018-86
Number of pages: 19-32
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, din görevlilerinin seslerini kullanırken yaşadıkları problemleri belirlemektir. Ayrıca araştırmanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda, din görevlilerinin seslerini kullanırken yaşadıkları olumlu ve olumsuz durumların olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili Keçiören merkez ilçesinde görev yapan 20 din görevlisi oluşturmuştur. Araştırmada nitel yöntem izlenmiş olup, yarı yapılandırılmış görüşme ile araştırma verileri toplanmıştır. Araştırma bulgularından yola çıkarak din görevlilerinin; ses, ses eğitimi, nefes gibi konularda temel bilgiye sahip olmadıkları, ses hijyenine gerekli özen göstermedikleri, ses hastalıkları ve ses tellerine zarar veren davranışları bilme düzeylerinin düşük olduğu, sesin kullanımında yapılacak diyafram-ses egzersizlerinin gerekliliğine inandıklarına buna rağmen günlük hayatlarında yeterli düzeyde uygulamadıkları, ses hastalıklarından; ses kısılması, boğazda gıcıklanma, sesin kullanımı sırasında ani incelmelerin olması, bademcik iltihapları gibi ses problemlerinin hayatları üzerinde olumsuz etkilerinin yüksek oranda olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determine problems which the religious officials have while using their voices. Also, in the direction of the purpose and principles of the research, it is aimed to determine whether there are positive and negative situations while the religious officials use their voices or not. Working group of the research consists of 20 religious officials who perform duties in Keçiören, Ankara. Research is conducted via qualitative method and survey data is collected through semi-structured interview. Based on the research findings, it is determined that the religious officials do not have fundamental knowledge in terms of voice, voice training, breath, etc., do not pay sufficient attention to the voice hygiene, has low knowledge level of voice disorders and behaviors damaging vocal cords, do not carry out diaphragm-voice exercises for voice use in their daily life in the sufficient amount even though they believe necessity of these, voice issues such as aphonia, tickle in the throat, sudden thinning during voice use, tonsilitis from voice disorders have substantial negative effects on their life.

Keywords