SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN ÇEVRE MUHASEBESİ:ANTALYA-ISPARTA-BURDUR İLLERİNDE FAALİYETTE BULUNAN ÜRETİM İŞLETMELERİNİN ÇEVRE KONULARINA VE ÇEVRE MUHASEBESİNE YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2018-85
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İşletme, Muhasebe, Ekonomi
Number of pages: 329-358
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Muhasebe alanında çevreyi konu alan bilimsel çalışmaların sayısı, diğer alanlarda olduğu gibi artış göstermektedir. Uygulamada bakıldığında işletmelerin çevreye olan etkilerinin büyük bir kısmı üretim faaliyetleri sonucudur. Bu noktada üretim işletmeleri yöneticilerinin çevre konularına yaklaşımları, çevresel muhasebe ve raporlamaya bakış açıları, üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu çalışmada Antalya, Isparta, Burdur Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren üretim işletmelerinin çevre konularını ele alış şekilleri ve çevre muhasebesine bakış açıları incelenmektedir. Çalışmada kullanılan anket Aymaz (2009), “Isparta, Antalya, Burdur Üretim İşletmelerinin Çevre Konularına ve Çevre Muhasebesine Yaklaşımlarına İlişkin Bir Araştırma” konulu yüksek lisans tezinden uyarlanmıştır. Boylamsal ileriye dönük çalışma tekniğinin kullanıldığı bu araştırmada işletme yöneticileri basit tesadüfi örneklem yoluyla belirlenmiştir. İşletme yöneticilerine anketler yüz yüze uygulanmıştır. 320 anketten elde edilen veriler, amaca uygun bir istatistik programıyla analiz edilmiştir. Araştırmada frekans analizleri ve ki kare testi kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

In accounting, the number of scientific studies on the environment is increasing as it is in other fields. In practice, a large part of the environmental impacts of enterprises are the result of production activities. In this point, the management of production enterprises should be focused on the approaches to environmental issues, the points of view to environmental accounting and reporting. In this study, it is examined the ways in which production enterprises operating in Antalya, Isparta, Burdur Organized Industrial Zone handles environmental issues and their perceptions about environmental accounting. The questionnaire used in the study was adapted from the master thesis on Aymaz (2009), "A Research on the Environmental Issues and Environmental Accounting Approaches of Isparta, Antalya, Burdur Manufacturing Enterprises". In this research using longitudinal prospective study technique, business managers were determined by simple random sample. Surveys were applied face-to-face to business managers. The data obtained from 320 questionnaires were analyzed with a statistical program. Frequency analysis and chi square test was used in the study.

Keywords