İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN “İSLAM’DA MODEL İNSAN” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Author:

Year-Number: 2018-84
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İlahiyat
Number of pages: 138-154
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı ilahiyat fakültesi öğrencilerinin İslam’da model insana ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında KSU İlahiyat Fakültesinde öğrenim gören toplam 371 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırma verileri, İslam’da model insanın en temel niteliği ………. dir, çünkü……” cümlesini içeren bir form aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizi ve yorumlanmasında içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; katılımcıların İslam’da model insana ilişkin 371 metafor geliştirdikleri ve bu metaforların 14 kategoride toplandığı görülmüştür. Katılımcıların İslam’da model insana ilişkin ürettikleri metaforlardan dürüst ve güvenilir olmak güzel ahlak sahibi olmak, gerçek dindar olmak, adaletli olmak, samimi olmak, hoşgörülü olmak, iyi niyet, tevazu ve merhamet sahibi olmak, empatik ve insan sevgisine sahip olmak, entelektüel olmak, erdemli, mutedil ve karakterli olmak, sorumlu ve diğerkam olmak, çalışkan, ileri görüşlü olmak ve çağa ayak uydurmak, sabırlı ve irade sahibi olmak ve ‘diğer’ metafor kategorileri oluşturulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to reveal perceptions regarding the concepts of ‘model human in Islam’ of theology students’ by metaphors. The research study was carried out at the 2017-2018 academic year with 371 students who educating at the Theology Faculty at KSU. The study is a descriptive research in the survey model. The study’s datas were gathered through a form which included phrases like “The most fundamental character of the model in Islam is…, because...”. The analysis and interpretation of data were used content analysis techniques. Results of this study showed that 371 metaphors were developed regarding the concept of model human in Islam that these metaphors gathered under 14 categories. Metaphor categories were created honest and trustworthy, being honest and trustworthy becoming a good morality, being true to the faith, be fair, be friendly, being tolerant being a good believer, mercy, having empathy and human love, being ıntellectual, virtuous moderate, altruists, responsible, hardworking, advanced thoughts, and adaptation to the era, be patient and ‘other’ from metaphors were developed perceptions regarding to model human in Islam.

Keywords