AKADEMİSYENLERİN ÖRGÜTSEL SİNİZME İLİŞKİN ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-84
Language : null
Konu : BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
Number of pages: 193-202
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; Batman Üniversitesinde görev yapan akademik personelin örgütsel sinizme ilişkin algılarının örgütsel bağlılıkları üzerine etkisinin incelenmesidir. Araştırmaya Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde görev yapan 205 akademisyen katılmıştır. Bu araştırmada önce mevcut literatür taraması yapılmış ve konuyla ilgili bilgiler verilmiştir. Araştırmada öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerini belirlemek için Sağır ve Oğuz (2012) tarafından geliştirilen örgütsel sinizm ölçeği ve örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemek amacıyla Balay (2000) tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmasında SPSS 22 IBM istatistik paket program kullanılmıştır. Veriler ortalama ve standart sapma olarak özetlenmiştir. Yapmış olduğumuz çalışma sonucunda araştırmaya katılan öğretim elemanlarının, örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık alt boyutları ile demografik değişkenler arasında anlamlılık yönünden farklılıklar gözlenmekle birlikte örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study; is to examine the influences upon organisational dependencies of Batman University academicians perceptions related to organisational cynicism.205 academicians who work in Batı Raman Campus participated in the research.In this research firstly present literature scanning was made and informations about the subject was given.Organisational cynicism scale reformed by ‘’Sağır and Oğuz’’(2012) was used to determine the teachers’ organisational cynicism levels and organisational dependencies scale reformed by ‘’Balay’’(2000) was used to determine the organisational dependencies levels of the teachers. SPSS 22 IBM statics packaged software used for evaluating and calculating the acquired data.Data are summarized as average and standart deviation.As a result of our study; there is no statistical significant relevance between organisational cynicism and organisational dependencies sub-dimensions but it is monitored that the instructors who participated in the research show differences(related to relevance) in terms of organisational cynicism and organisational dependencies sub-dimensions with demographic variables.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics