KANUN VE BAZI SAZLARA AIT METOTLARIN KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2018-83
Number of pages: 216-226
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu bildiride kanun sazının öğretiminde kullanılan metotlar ile bazı sazlara ait çeşitli metotların incelenmesi ve bunların karşılaştırılması amaçlanmış, yazarların kanun metoduna yaklaşımı incelenmiştir. Materyal-Metot: Bu çalışma belgesel tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiş ve tanımlayıcı istatistiksel metotlarla analiz edilmiştir. Günümüze kadar yayınlanmış kanun metotları ile bazı sazlara ait metotlar karşılaştırmalı olarak incelenmiş; kanun kullanımının genel özellikleri, egzersizler ve süslemeler, bu metotlarda anlatılan genel müzik bilgisi, makamlar ve usuller gibi nazariyat konuları ele alınmış; metotlar arasındaki farklılıklar ile metotların biçimsel özellikleri ele alınmıştır. Bulgular: Metodların genel itibariyle çalgının tarihi gelişimi ve tanıtımı ile başladığı; genel müzik bilgisi, Türk müziği makamları ve usulleri hakkında temel düzeyde bilgi verildiği; icra teknikleri ve üslup üzerinde kısmen de olsa durulduğu saptanmıştır. Metotların28-359 sayfa arasında bir içeriğe sahip olduğu, Türk Müziği saz eserlerinden bu metotlarda sıklıkla yararlanıldığı; son zamanlarda yayımlanan metotların beraberinde CD/DVD gibi ses materyali ile desteklendiği tespit edilmiştir. Sonuç: İncelenen metotların önemli bir kısmının bir sazın öğrenimi için yeterli boyut ve materyale sahip olmadığı söylenebilir. Eldeki metotların yeni baskılarının veya yeni hazırlanacak metotların sazın tekniğine uygun ve öğrencinin zaman içerisinde gelişimini sağlayacak bir şekilde hazırlanması; verilecek egzersizlerin ve eser repertuvarının daha zengin bir içeriğe sahip olması; tüm materyalin sazın yapısına ve çalış tekniğine uygunluğuna dikkat edilmesi metotların faydalılığı açısından büyük önem taşımaktadır..

Keywords

Abstract

Purpose: In this paper, it is aimed to examine the methods used in the teaching of Qanun instruments and various methods of stringed instruments and to compare them. Material-Method: In this study, the published methods regarding to Qanun and some instruments were examined comparatively and analyzed with descriptive statistical methods. According to this, such as the foreword, contents, usage information of the book, general music knowledge, instrument information, exercises, sample works, index, list of sources used, CD/DVD given with the book and the number of pages of the books were examined and these were shown in tables as numbers and percentages. Findings: The methods started with the historical development and introduction of the instrument in general; general information about music, Turkish music and procedures were introduced; it was found that some of the techniques and styles were focused on. Methods had a content between 28-359 pages, it was detected that Turkish Music stringed pieces are frequently used in these methods; recently published methods are supported with audio material such as audio and / or image-containing material (CD / DVD). Results: It can be said that a significant portion of the methods examined did not have sufficient size and material for the learning of a musical instrument, also had significant pedagogical deficiencies. It can be suggested that for the usefulness of the methods to prepare new press or new methods according to the technique of the instrument and the development of the student in time; to have a richer content of exercises and repertoire; to pay attention to the suitability of all material to the structure of the instrument and to the play technique of the instrument.

Keywords