ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇSISINDAN İNCELENMESİ: BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-84
Language : null
Konu : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Number of pages: 175-192
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının çevreye yönelik duyarlılıklarını öğrencilerin geçmiş deneyimleri ve çeşitli değişkenler bakımından incelenmesidir. Araştırma kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 173 öğrenci ile çalışılmış ve çalışmanın verileri, öğrencilerin demografik bilgileri, geçmiş deneyimleri ve çevre duyarlılıklarını belirleyen çevre davranış ölçeği yardımıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde yorumlayıcı ve betimleyici istatistiksel yöntemler kullanılmış ve öğrencilerin yaş, cinsiyet ve okudukları bölümlere göre çevreye karşı duyarlılıkları araştırılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, öğrencilerin çevreye karşı “orta düzeyde” duyarlı oldukları ve bunun yanında yaş, cinsiyet ve bölüm açısından çevre duyarlılık puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. Ancak ölçek alt boyutları arasında yer alan “çevreye duyarlı tüketici” için sadece cinsiyet açısından kadınlar lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna ek olarak, öğrencilerin çevre eğitimi ile ilgili geçmiş deneyimlerinin onların çevre duyarlılığına etkileri ayrıca incelenmiş ve bazı değişkenlerde hem anket puanı hem alt faktörleri arasında anlamlı farklar bulunmuştur. Çalışmanın, öğrencilerin geçmiş deneyimleri ile çevre duyarlılığı arasındaki ilişkiyi dikkate almasıyla literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Aim of this study is to examine the environmental awareness of the students at Dokuz Eylul University at Buca faculty of Education in terms of different variables and their past experiences related enrionmental issues. The study was carried in the spring semester of 2016-2017 academic year and included 173 students. The data were collected with a questionnaire consisting of demographic information about the students, past experiences, and an environmental behavior scale that determined their environmental sensitivities. It was found that the students had "moderate" awareness about environment; there was no significant relationship between the environmental awareness scores and subjects’ age, sex, and department. However, a statistically significant relationship was found between gender and the scores from "environmentally conscious consumers" among the survey sub-dimensions in favor of girls. In addition, the students' previous experiences in environmental education were examined to determine their impact on environmental awareness, and for some variables there were significant differences between groups in terms of questionnaire scores and sub-scale scores.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics