VERGİ HUKUKUNDA OMBUDSMANLIK

Author :  

Year-Number: 2018-83
Language : null
Konu : Mali Hukuk
Number of pages: 491-513
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Devletin zaman içerisinde geçirdiği dönüşüm, beraberinde denetlenebileceği anlayışını getirmiştir. Zamanla kamu hizmetleri çeşitlenmiş, devletin ekonomik ve sosyal hayata etkileri artmıştır. Birey-devlet ilişkileri toplumsal yaşamın kaçınılmaz bir rutinine dönüşmüştür. Günümüz modern devlet yapılarında, idarenin hukuka aykırı eylem ve işlemlerine karşı güçsüz konumda bulunan bireyin çeşitli şekillerde korunması bir gerekliliktir. Bu amaçla hukuk devletinin bir gereği olarak bazı denetim mekanizmaları öngörülmüştür. Ombudsmanlık (Kamu Denetçiliği) Kurumu, bu denetim kurumlarının yeni uygulanmaya başlanan alternatiflerinden birisidir. Bu çalışmanın amacı; Ombudsmanlık Kurumu’nun, bireylerin temel haklarına en çok müdahale eden hukuk dallarından olan vergi hukuku bağlamında değerlendirilmesidir. Bu kapsamda çalışmada; Ombudsmanlık kavramsal ve tarihsel olarak açıklanmış, daha sonra Türkiye uygulaması 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu kapsamında incelenmiştir. Son olarak 2013 yılından beri şikâyet başvurularını inceleyen Kurum’un vergi hukukuna etkileri faaliyet raporları ışığında incelenmiştir. Kurum’un vergi hukuku bağlamında önemli işlevlere sahip olduğu, bu işlevlerin ilerleyen dönemlerde daha da artacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The transformation of the state in the course of time has brought with the understanding that it can be controlled. In time, public services have diversified and the effects of the state on economic and social life have increased. Individual-state relations have become an inevitable routine of social life. In today's modern state structures, it is a necessity to protection in various ways the individual who in a weak position against the unlawful acts and operations of the administration. For this purpose, some control mechanisms are foreseen as a requirement of the rule of law. The Ombudsman Institution is one of new applied alternatives of this control mechanisms. The purpose of this study is to evaluated of the Ombudsman Institution in the context of tax law which is one of the most intervening area with the fundamental rights of individuals. In this study; Ombudsman explained conceptually and historically, has then examined Turkey’s implementation in the concept of Law on the Ombudsman No. 6328. Finally, the effects on Tax Law of the Institution making a decision about complaint applications since 2013 were examined in the light of annual reports. It is concluded that the Institution has important functions in the context of tax law and these functions will increase in the future.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics