TÜRKİYE, ALMANYA VE FRANSA’DA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME

Author:

Year-Number: 2018-83
Number of pages: 328-333
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen yetiştirme alanında Almanya ve Fransa’daki öğretmen yetiştirme sistemlerinin incelenip Türkiye’deki öğretmen eğitimi ile karşılaştırılarak, Türkiye’de öğretmen eğitimi alanında yapılacak olan yeniliklere katkı sağlamaktır. Araştırmada nitel veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi kapsamında ülkelerin eğitim bakanlıkları, üniversitelerin internet sayfaları ve uluslararası eğitim örgütlerinin internet sayfaları gibi resmi kaynaklardan toplanan veriler, içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonunda, Türkiye’de sürekli politika değişikliklerinin öğretmen eğitimini olumsuz etkilediği, araştırma odaklı öğretmen eğitimi programlarının uygulanamadığı görülmüştür. Almanya’da; genel anlamda öğretmen eğitimi için tek bir eğitim politikasının olmadığı ve eyaletlere göre farklılık arz ettiği görülmektedir. Eğitimde genel anlamda benimsenen net bir eğitim felsefesi olmamakla birlikte öğretim programlarında ilerlemecilik eğitim felsefesinin etkisinde kalındığı görülmektedir. Fransa’da; laik eğitim anlayışına dayalı olarak, öğretmen eğitiminde düşünce ve görüş özgürlüğünün yaygın olduğu, akademik bilgiye ağırlık verildiği görülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this research, teacher training in Turkey examined in comparison with the teacher training system in Germany and France, it is to contribute to innovation, which will be held in Turkey in the area of teacher training. In this research, document analysis method which is one of the qualitative data collection methods is used. The data collected from official sources such as the education ministries of the countries, internet pages of universities and internet pages of international education organizations were analyzed by content analysis. Research in the end, the continuous training of teachers negatively affected by policy changes in Turkey, has been shown to apply research-oriented teacher education programs. In Germany; In general, there is no single education policy for teacher education and it differs according to states. Although there is not a clear education philosophy adopted in education in general terms, it is seen that the education philosophy has been influenced by the education philosophy. In France; based on the concept of secular education, it is seen that freedom of thought and opinion is widespread in teacher education, and academic knowledge is given importance.

Keywords