VERGİLENDİRME YETKİSİNİN SORUNSALI: ÇİFTE VERGİLENDİRME ( Çeşitleri ve Önleme Yöntemleri )

Author :  

Year-Number: 2018-83
Language : null
Konu : MALİYE - VERGİ
Number of pages: 109-121
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Devletin kendisine mülkilik ve şahsilik ilkeleri gereğince bağlı olanlar üzerindeki emir verme gücü ya da kısaca vergi alma hakkı olarak belirtilen vergilendirme yetkisi dolayısıyla, ülkelerin şahsilik ve mülkilik ilkelerini karşılıklı uygulamaları sonucunda, çifte vergilendirme durumu ortaya çıkmaktadır. Çifte vergilendirmenin hukuki, iktisadi, ulusal, uluslararası, tek taraflı ve çift taraflı çifte vergilendirme çeşitleri vardır. Mikro açıdan mükelleflerin adaletsiz şekilde ilave vergi yükleri ile karşılaşmalarına yol açan çifte vergilendirmenin makro boyutta uluslararası kaynak dağılımı etkinliğini ve ülkeler arasındaki vergilendirmede eşitlik durumunu bozması, ihracatın etkinliğini ve rekabet gücünü etkilemesi ve yatırımlarının optimal dağıtımına engel olması sakıncaları söz konusudur. Bu sorunlardan dolayı ülkeler arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları imzalanmakta ve giderek geliştirilmektedir. Uluslararası anlaşmalar yapılamadığında veya yapılmak istenmediğinde, herhangi bir ülke kendi çıkaracağı milli kanunlarla kendi vergileme etkisini sınırlandırabilmektedir. Bu noktada kullanılan üç usul (indirim, mahsup ve istisna) olup; çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla vergi mevzuatımızda indirim, mahsup ve istisna açısından çeşitli düzenlemelere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

The double taxation situation arises due to the fact that the state imposes itself on the power of giving orders over those connected to it under the principles of property and personality and / or the taxation power which is mentioned as the right to receive tax. Double taxation has legal, economic, national, international, unilateral and bilateral double taxation types. The double taxation, which causes micro taxpayers to face additional tax burdens unfairly, has the potential to disrupt international resource allocation efficiency in macro level and the equality situation in taxation between countries, affect the efficiency and competitiveness of exports and prevent the optimal distribution of their investments. Due to these problems, double taxation agreements between countries are signed and developed. When international agreements are not or cannot be made, any country may restrict its own taxation effect by the national laws it will issue. There are three methods (discount, deduction and exception) used at this point; In order to prevent double taxation, various regulations have been included in our tax legislation in terms of discount, deduction and exception.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics