MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ 2017-2023 ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİNDE BELİRLEDİĞİ EYLEM PLANLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2018-84
Language : null
Konu : Öğretmen Eğitimi
Number of pages: 451-463
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, 2017 – 2023 Öğretmen Strateji Belgesinde yer alan eylem planlarına ilişkin öğretmen görüşlerini tespit etmektir. Araştırma tarama modelinde nicel bir araştırmadır. Araştırmada eylem planları anket sorularına dönüştürülmüştür. Bu anket Diyarbakır ilinde ilk ve orta dereceli okullarda görev yapan, farklı branşlarda toplam 419 öğretmene uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 istatistik programıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, 2017- 2023 Öğretmen Strateji Belgesinde yer alan eylem planlarına genel olarak öğretmenlerin katıldıkları görülmektedir. Katılımcılar, öğretmenlere uygulanması planlanan zorunlu performans sistemine; öğretmenlerin yeterliliklerini değerlendirmek için dört yılda bir öğretmenlerin sınava tutulmasına ve rotasyon sisteminin işlevsel ve aktif hale getirilmesine ilişkin eylem planlarına olumsuz yaklaşmaktadırlar.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the views of teachers about the action plans in the 2017 - 2023 Teacher Strategy Paper. The Research is a quantitative research survey model. Action plans in the survey have been transformed into survey questions. This questionnaire was applied to 419 teachers in different branches of primary and secondary schools in Diyarbakır. The data were analyzed with SPSS 22 statistical program As a result of the research, it is seen that the teachers participated in the action plans in the 2017-2023 Teacher Strategy Paper.Participants have negative attitudes towards action plans that involve a mandatory system to evaluate teachers’ performance encompassing the activation of rotation system and examining teachers for per four year.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics