GELENEKSEL LİDERİN HALKLA İLİŞKİLERE BAKIŞI

Author:

Year-Number: 2018-84
Number of pages: 255-272
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Liderlik tarihi hep bir varoluş mücadelesine sahne olmuştur. En küçük bir topluluk bile, kendisini temsil edecek birini seçerek varlık iddiasında bulunmuştur. Kimileri ilâhi bir emir ile lider tayin edilmiştir, kimileri liderlik vasfını atalarından tevarüs etmiştir, kimileri zor kullanarak lider olmuştur, kimileri özel güçlerinin varlığına inandırarak liderliğini kabul ettirmiştir ve kimileri de kabiliyetlerini ortaya koyarak ve liderlik edeceği grubu ve insanları ikna ederek seçilme yoluyla lider olmuşlardır. Bu çalışmada, liderliğin tanımlarına yer verildikten sonra, liderlik kavramının geçirdiği evreler ve serüveninden bahsedilecektir. Liderliğe yönelik kabul edilen yaklaşımlara kısaca değinildikten sonra liderin temel özellikleri ele alınacaktır. Halkla ilişkiler kavramının çeşitli tanımlarına yer verildikten sonra, liderin halkla ilişkiler uygulamasındaki yeri ve önemi ifade edilmeye çalışılacaktır. Geleneksel liderin özellikleri, Max Weber’in eserinden faydalanılarak ortaya konulan geleneksel otoritenin temel özellikleri dikkate alınarak tespit edilecektir. Son olarak, geleneksel liderin halkla ilişkiler uygulamalarındaki menfi ve müspet özelliklerine yer verilerek bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Leadership history always has been the scene to struggle for existence. Even the smallest community has started by selecting one and claimed the existence. Some leaders have been appointed by order of God, some leaders was inherited from their ancestors, some leader has been a leader by force, some leader has been accepted by believing special forces leadership presence and some have been leaders by putting forward and which will be led groups and people by convincing elected through the of their ability. In this study, definition a leadership will be given, then the phases of leadership concepts and the adventure will be mentioned. After the accepted approachs to leadership briefly are described, the main features of the leader will be studied. Public relations given in the various definitions of the concept after the leader's place and importance in public relations practice will be trying to express. The traditional leader of the features, benefiting from the work of Max Weber put forward by taking into account the basic characteristics of traditional authority will be put out. Finally, the traditional leader's public relations practices have taken place in the negative and positive features of an assessment will be made.

Keywords