İDARE HUKUKUNDA KAZANILMIŞ HAK

Author:

Year-Number: 2018-83
Number of pages: 577-596
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hukukun genel ilkelerinden biri olan kazanılmış hak, hukuk devleti ilkesi ve idarî istikrar ilkesinden kaynağını alan, idare ile idare edilenler arasında denge kurmayı sağlayan bir kavramdır. Ancak, idare hukukunda kazanılmış hak kavramının, kapsamı, içeriği ve sınırları özel hukukta olduğu gibi net olarak belirlenememekte, büyük ölçüde, çerçevesi -somut olayın özelliklerine göre- yargı kararları ile çizilmektedir. Bu yapısı itibariyle kamu hukukunda “müktesep hak” yerine “müesses durum” ifadesinin tercih edildiği de görülmektedir. Bu çalışmada, idare hukukunda kazanılmış hakkın içeriği, sınırları ve unsurları değerlendirilmiş, kavramın hukukî dayanakları üzerinde durulmuş, uygulama alanı hakkında yargı kararlarından örnekler verilmiştir.

Keywords

Abstract

Acquired right, one of the general principle of law, is a term originated from the principles of constitutional state and administrative stability, and enabling a balance between those governing and governed. However, the scope, content and boundaries of “acquired right” term cannot be designated clearly in administrative law as in private law. And its frame is drawn to a great extent with judicial decisions according to the concrete case’s features. Due to this structure, that the expression of “established situation” is preferred instead of “acquired right” in public law is seen. In this study, the content, boundaries and factors of acquired right in administrative law have been analyzed, the term’s legal bases are emphasized and judicial decisions’ samples on scope of application are given.

Keywords