SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS KAPSAMINDA MEVLEVİ SEMA TÖRENLERİ

Author :  

Year-Number: 2018-84
Language : null
Konu : Turizm
Number of pages: 425-431
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya tarihinde önemli yer edinen devletlerin en önemli enerji kaynakları manevi kültürleridir. Bu noktada bizlerin manevi değerler açısından zengin kılan kültürel değerlerin başında hiç şüphesiz Mevlevilik gelmektedir. Mevlana’nın hayatı, fikirleri, düşünce ve davranışları birçok araştırmaya konu olmuş özellikle insanlığa ışık tutan “Mesnevi” isimli kitabı birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Bununla birlikte günümüzde hala etkisini devam ettiren yerel bir değer olarak kalmayıp uluslararası boyuta taşınan 2008 Yılında ise UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne alınan Mevlevi Sema Törenleri somut olmayan kültürel miras unsuru olarak bir kültürel değer ve en önemli inanç turizmi ürünleri arasında bulunmaktadır. Bu araştırma somut olmayan kültürel miras unsuru olan Mevlevi Sema Törenlerinin ve Mevleviliğin literatür taraması yapılarak turistik ürün olarak mevcut kullanımı üzerinde durmak, ülke turizmine olan katkısını incelemek ve bu alanda öneriler ortaya koyarak literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

The most important energy sources of the states that have an important place in world history are their spiritual cultures. At this point, Mevlevilik is the first one of the mystical values that make us rich in spiritual values. Mevlana's life, ideas, thoughts and behaviors have been the subject of many researches especially, his book called “Mesnevi” which sheds light on humanity has been examined by many researchers. Moreover, it has continued influence today so it does not have only a local value, it has also international dimension. In 2008, The Mevlevi Sema Ceremonies, which were taken to the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, are a cultural value and the most important faith tourism as one of the tourism products. This research focuses on the use of Mevlevi Sema Ceremonies and Mevlevi, which is an intangible cultural heritage element, as a touristic product by making a literature review, to examine the contribution to tourism sector, to contribute to the literature by offering some suggestions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics