TÜRK SPOR EĞİTİMİNDE SPOR TESİSLERİNİN YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-83
Language : null
Konu : SPOR
Number of pages: 80-95
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın konusu "Türk Spor Eğitiminde Spor Tesislerinin Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi"dir. Araştırmanın amacı, Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında spor eğitimi veren birimlerde yer alan spor tesislerinin nitelik ve nicelik açısından mevcut durumu tespit edilerek, spor tesislerinin beden eğitimi ve spor eğitimi veren kurumların, müfredat programları doğrultusunda kullanım alanları ile yeterlilik ve kapasite düzeylerinin araştırılmasıdır. Araştırmanın evrenini, Türkiye'de spor eğitimi veren kurumlar oluşturmakta olup, örneklemini ise, yükseköğretim kurumlarında spor eğitimi veren bölümler oluşturmaktadır. Araştırma iki bölümde değerlendirilmiştir. Birinci bölümde; ilgili anketin, demografik bilgilerde yer alan yöneticilere, çalıştıkları üniversitelerinin bulundukları coğrafi bölge ve yönetsel görev değişkenlerine yönelik, istatistiki değerlendirmelere yer verilmiş. İkinci bölümde ise; araştırmaya katılan, üniversitelerde, spor eğitimi veren bölümlerde, görev yapan yöneticilere yönelik, “Spor Tesislerinin Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesini içeren anket uygulanmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesi sonucunda elde edilen veriler istatistik SPSS 17.0 paket programından yararlanılarak, yüzde, frekans, aritmetik ortalama testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçların anlamlı bulguları tablo ve grafiklerle gösterilmiş, yapılan analizlerde anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak; Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında spor eğitimi veren birimlerdeki spor tesisleri nitelik ve nicelik bakımından yetersiz olduğu gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

The topic of the survey is “Specifying the Level of Efficiency of the Sports Facilities in the Turkish Sports Training”. The purpose of the survey is to make an inquiry of the usage areas and their efficiency and the capacity levels in line with the curriculum of the sports facilities of the institutions that give physical training and sports training by determining the present position in respect of the quality and quantity of the sports facilities at the units that give sports training at the higher education institutions in Turkey. The nature of the survey is consisted of the departments of the institutions that give sports training in Turkey and the sampling is consisted of the departments that give sports training at the higher educational institutions. The survey was assessed in two parts. In the first part, the statistical assessments were included in the relevant questionnaire, directed towards the directors that take part in the demographic information and the variables of the geographical region where the universities they work with are located and of the executive offices. In the second part a questionnaire, consisted of “Specifying the Level of Efficiency of the Sports Facilities ” has been applied, which was directed towards the directors that perform a duty at the universities and the departments that give sports training that participated to the survey. Percent, frequency, arithmetical average tests have been applied to the data, obtained as the result of the reached survey data, by making use of the statistical SPSS 17.0 package programme. The significant findings of the obtained results have been shown on a table and through graphics, and the significance level in the made analyses was accepted as (p<0.05). As a conclusion, it was observed that the sports facilities at the units giving sports training at the higher educational institutions in Turkey were insufficient with respect to their numbers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics