MESLEKÎ MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA PİYANO EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI TEKNİK PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2018-84
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Müzik
Number of pages: 23-26
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm çalgılarda olduğu gibi, piyano icrasında ve eğitiminde teknik hâkimiyet, iyi performansın ve nitelikli eğitimin vazgeçilmez unsurudur. Bu çalışmada mesleki müzik eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarında sürdürülmekte olan piyano dersine ilişkin yaşanan teknik problemlere dair eğitimci görüşlerine yer verilmiştir. Nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen araştırmada görüşme tekniği kullanılmıştır. Veriler yapılandırılmış açık uçlu görüşme ile toplanmış betimsel analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, piyano eğitimi alan öğrencilerin piyanistik organlarını yanlış kullanarak bir eğitim süreci geçirdiği, öğrencilerin piyano derslerine yeteri kadar ilgi göstermedikleri, öğretim elemanlarının, öğrencilerin yaşadıkları teknik sorunları çözmek için egzersiz ve etüt çalışmalarına yer verdikleri, öğrencilerin okulda piyano çalışabilmek için gerekli imkânlara sahip oldukları ve öğretim elemanlarının, öğrencilerin tekniğini kuvvetlendirmek için, piyano eğitimi tarihi boyunca bu alana hizmet etmek amacıyla metotlar ortaya koymuş bestecilerin etüt ve egzersizlerini kullandıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

As in all instruments, technical dominance is indispensable element of good performance and qualified education in piano playing and education. In this study, opinions of educators about the technical problems related to the piano lesson in the higher education institutions that give professional music education are included. Interview technique was used in the research conducted by qualitative research method. The data were obtained by structured open-ended interview and analyzed with descriptive analysis technique. As a result of the research, it was found out that the students who had taken the piano education had a training process misusing the pianistic organs, the students did not show interest in the piano lessons, the instructors had given place exercises and studies to solve the technical problems that the students had experienced, students have the necessary facilities, instructors had used exercises that composers who had set up methods to serve this area throughout the history of piano education in order to strengthen the technique of the students.

Keywords