BIST’TE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Author:

Number of pages: 352-362
Year-Number: 2018-82

Abstract

Günümüzde işletmelerin faaliyette bulundukları sektörde ve uluslararası pazarlarda artan rekabet ortamı finansal performans ölçümünü zorunlu hale getirmiştir. Finansal performans ölçümünü başarı düzeyinin ortaya konulması, belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının tespit edilmesi, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması, gelecek için doğru ve gerçekçi planların belirlenmesi için önem kazanmaktadır. Veri Zarflama Analizi (VZA), işletmelerin kaynaklarını ne ölçüde etkin kullandıklarını belirlemede en çok tercih edilen parametrik olmayan, doğrusal programlama tabanlı bir yöntemdir. Çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları sektörünün de faaliyet gösteren 25 işletmenin 2013-2017 dönemleri arasındaki mali tablolarına dayalı finansal etkinliklerini tespit etmektir. Cari oran, nakit oran, alacak devir hızı, özsermaye devir hızı ve aktif devir hızı oranlarından oluşan girdi değişkenleri ile, özsermaye karlılığı, net kar marjı,brüt kar marjı, borçlanma oranından oluşan çıktıları değişkenleri, Veri Zarflama Analizi(VZA) yöntemlerinden girdi yönlü CCR yöntemi ile analiz edilmiştir. Analizlerin sonucunda her yıl için etkin olan, etkin olmayan işletmeler belirlenmiş ve etkinlik değerleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. İşletmelerin beş dönem etkinlik ortalaması bulunarak, sektör içerisinde sıralamaları yapılmış ve analiz sonuçları değerlendirilmiştir

Keywords

Abstract

Nowadays, the increasing competition environment in the sector and international markets in which the enterprises operate, has made forces financial performance measurement mandatory. It is important to determine the level of success of financial performance measurement, to determine whether the achieved targets have been achieved, to reveal its strengths and weaknesses, to determine correct and realistic plans for the future. Data Envelopment Analysis (DEA) is the most preferred nonparametric, linear programming-based method for determining the extent to which enterprises use their resources effectively. The aim of this study is to determine the financial activities of twenty five companies operating in the Real Estate Investment Trusts sector based on their financial statements between 2013-2017. Input ratio consisting of current ratio, cash ratio, receivable turnover rate, equity turnover rate and asset turnover ratio, return on equity resulting from profitability, net profit margin, gross profit margin, borrowing ratio, CCR input from Data Envelopment Analysis (DEA) methods method. As a result of the analyzes, inefficient enterprises which are effective for each year are determined and the efficiency values are discussed in detail.The five-period activity average of the enterprises was determined and the results of the analysis were evaluated in the sector.

Keywords