VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN KURUMSAL AİDİYET (ÖRGÜTSEL BAĞLILIK) ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KOCAELİ İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2018-83
Number of pages: 400-427
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu da vergi müfettişliği mesleğinde kurumsal aidiyet (örgütsel bağlılık) özelliklerini anlamak amaç edinilmiştir. Çalışma da Vergi Denetim Kurulu, Kocaeli Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren vergi müfettişleri ve vergi müfettiş yardımcıları araştırma kapsamında incelenmiştir. Çalışma da demografik özellikleri öğrenmeye yönelik kişisel bilgi formu ile birlikte Meyer ve Allen’in 5’li likert skalasına göre geliştirdiği “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri yüz yüze anket yöntemi ile elde edilmiştir ve veriler SPSS programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Araştırma verileri Bağımsız Örneklem t Testi ve ANOVA testleri ile analiz edilmiş, sonuçları tablolar aracılığıyla yorumlanmıştır. Araştırmaya katılan katılımcı sayısı 46’sı Vergi müfettişi, 76’ü Vergi müfettiş yardımcısı olmak üzere 122 adettir. Vergi Denetim Kurulu, Kocaeli Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı bünyesinde 88 Vergi Müfettişi, 127 Vergi müfettiş yardımcısı olmak üzere toplam 215 meslek mensubu bulunmaktadır. Katılım oranı (122/215=0,56) olarak hesaplanmıştır. Ölçek güvenilirliği Cronbach's Alpha katsayısı 0,786 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda Vergi Denetim Kurulu, Kocaeli Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren vergi müfettiş ve vergi müfettiş yardımcılarının kurumsal aidiyet (örgütsel bağlılık) özellikleri, katılımcıların demografik özelliklerine göre analiz edilmiş, analiz sonuçları tablolar aracılığıyla yorumlanmıştır

Keywords

Abstract

In this study; the aim was to understand institutional belonging (organizational commitment) characteristics in the tax inspectorate profession. In this study, tax inspectors and tax inspector aides working in Tax Audit Board, Kocaeli Small and Medium Scale Taxpayer Group Presidency were investigated. In this study, Meyer and Allen's "Organizational Commitment Scale" developed according to the likert scale of 5 was used together with personal information form to learn demographic characteristics. Survey data were obtained by face-to-face survey method and the data were analyzed by SPSS program. The data of the study were analyzed by independent sample t test and ANOVA tests, and the results were interpreted through tables. The number of participants participating in the survey is 46 tax inspector, and 76 is tax inspector assistance. There are a total of 215 professionals, 88 Tax Inspectors and 127 Tax Inspector Assistance in Tax Inspection Board, Kocaeli Small and Medium Sized Taxpayers Group Presidency . The participation rate was calculated as (122/215 = 0.56). The scale reliability Cronbach's Alpha coefficient was calculated to be 0.786. As a result of the research, the institutional belonging (organizational commitment) characteristics of the tax inspectors and tax inspector aides operating in the Tax Auditing Board, Kocaeli Small and Medium Sized Taxpayer Group Presidency was analyzed according to their demographic characteristics and the analysis results were interpreted through the tables

Keywords