GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İLE ANADOLU LİSESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇAĞDAŞ SANAT’A VE KİTSCH ÇALIŞMALARA BAKIŞ AÇILARINDAKİ FARK

Author:

Year-Number: 2018-81
Number of pages: 283-299
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Lise düzeyindeki bireylerin aldıkları sanat eğitiminin, kültürel çevrenin ve sanal medyanın etkisinin sanatsal eserlere bakış açılarında bir değişime yol açıp açmadığı araştırma konusu edilmiştir. Araştırmada sanatın tanımı, estetiğin tanımı ve estetiğe bakış açıları, çağdaş sanat akımlarına ve Kitsch resimlere bakış açılarını ve farklarını ortaya çıkarmak amacıyla çağdaş sanat akımlarından birer örnek eserin yer aldığı görsellerden sırayla her iki okuldan 10 son sınıf öğrencisine, 1 den 5 ‘e görsellerden 5 resmi seçin sorusu sorularak Çoktan Seçmeli Test tekniği ile sorulmuştur. Güzel Sanatlar Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin seçimi Amaçlı örnekleme gidilmesini sağlamıştır. Anadolu Lisesi öğrencilerinin sanat ve estetik tanımlamasında bireysel ifade yolunu seçmiş, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ise estetik ve sanat sorularına teorik tanım yapmıştır. Çağdaş sanat akımlarının seçiminde ise ait resimlerin seçimlerinde bireysel tercihler ön plana çıkmıştır Araştırma sonucunda güzel sanatlar lisesi öğrencileri ile Anadolu lisesi öğrencilerinin sanata bakışları arasında önemli anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Whether the art education, cultural environment and the impact of virtual media on the artistic works of high school level have led to a change in their viewpoints. In the research, the definition of art, the definition of aesthetics and aesthetic perspectives, contemporary art trends and Kitsch paintings perspectives and differences to reveal a sample of contemporary art trends in each of the visual sequence from two schools to 10 senior students, 1 to 5 Select 5 pictures from the visuals were asked with multiple choice test technique. Fine Arts High School and Anatolian High School Students for the selection of sampling has provided. Anatolian High School students have chosen the way of individual expression in the definition of art and aesthetics, and Fine Arts High School students have made theoretical definitions for aesthetic and artistic questions. As a result of the research, there was no significant difference between Fine Arts High School students and Anatolian High School students ' views on art.

Keywords