MODANIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ DENİM PANTOLONLARIN TÜKETİCİ TERCİHLERİNE YÖNELİK BETİMSEL BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2018-81
Number of pages: 21-40
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüketicilerin denim pantolon tercihini etkileyen faktörleri belirleyerek, moda etkeni doğrultusunda kadın ve erkek tüketicilerin denim pantolon edinme davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesinin amaçlandığı bu betimsel araştırmanın örneklemini, tesadüfi örneklem yöntemi ile Ankara ili sınırları içinde yaşayan 16 -50 yaş üzeri 170 kadın, 200 erkek olmak üzere toplam 370 tüketici oluşturmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacının hazırladığı iki bölümden oluşan ölçme aracı ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler Sosyal Bilimler İstatistik Paketi (SPSS 15.00) (Statistical Package For Social Sciences) kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin yüzde ve frekans dağılımları alınmış, demografik özellikleri ile pantolon tercihleri ve kullanım sırasında karşılaştıkları problemler arasında ilişki Ki-Kare Testi (Chi-Square Test) uygulanarak, veriler p< .05 anlamlılık düzeyinde analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; kadın ve erkek tüketicilerin denim pantolon tercihlerinde rahatlık ve fiyat etkeninin önem derecesi açısından birlikte hareket ettikleri ancak denim pantolonların marka özelliği, pantolonların estetik görünümü ve model seçimi, bel yüksekliği seçimi açılarından farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The sample of this descriptive research aimed at determining the problems that the consumers prefer to determine the factors affecting the preference of the denim trousers and to determine the problems that they encounter in purchasing and constitutes 370 consumers including 170 female and 200 male over the age of 16 living in the Ankara provinces by chance sampling method. Data from the study were analyzed by using Statistical Package for Social Science (SPSS 15.00). The percentages and frequency distributions of the data were taken and the relationship between demographic characteristics trousers preferences and the problems were analyzed by using the Chi-Square test (P<0.05) According to the results of the research; it is seen that the problems of the movements and height arising from the abundant and classic preference, trousers preferences and trousers patterns are common in women and men. It also mentioned as one of the most important problems that the prices of high quality products are high.

Keywords