ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM DOYUMU VE STRESLE BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-83
Language : null
Konu : YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Number of pages: 33-46
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin yaşam doyumu ile stresle başa çıkma stratejileri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenimine devam eden 126’sı kız, 103’ü erkek olmak üzere toplam 229 İşletme bölümü öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama sürecinde Yaşam Doyum Ölçeği ve Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği kullanılmıştır. Her iki ölçeğin de geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları ilgili araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizlerinde t testi, tek yönlü varyans analizi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, cinsiyete göre Sosyal Destek Arama alt ölçeğinde kız öğrencilere yönelik anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Korelasyon analizi sonuçlarına göre Yaşam Doyumu ile Problem Çözme alt ölçeği arasında pozitif yönde bir ilişki saptanırken, Kaçınma alt ölçeği ile Yaşam Doyumu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Son olarak elde edilen bulgular, literatür ışığında değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is the examination of the relationship between life satisfaction and coping with stress of university students. For this purpose, a survey was carried out for 229 students who consist of 126 female and 103 male university students in Business Administration Department, Faculty of Economic and Business Administration, Giresun University. In the data collection process of this research, Life Satisfaction Scale and Coping Strategies Scale were used. Both scales’ validity and reliability tests were done by related researchers. In the statistical analysis of research, t test, one way ANOVA and correlation analysis were used. According to the results, a significant difference was found between gender (female students) and seeking social support. According to the correlation analysis a positive relation was found between life satisfaction and problem solving sub-scale. Besides, a negative relation was found between avoidance sub-scale and life satisfaction. Lastly, related literature was discussed according to our study’s results and some suggestions were made.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics