SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ANNELERİN ANNELİK ROLÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2018-81
Language : null
Konu : Sosyal hizmet
Number of pages: 14-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kadın, birçok farklı açıdan ele alınan bilimsel çalışmalarda yer almaktadır. Kadın anne olarak, aile kurumunun temel taşlarından birisidir. Bu çalışmanın odağında da anne olarak kadın yer almaktadır.Günümüzde sosyal medya kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Sosyal medya kullanımının, kullanıcıları hedef alan bazı olumlu yönleri bulunmakla birlikte bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdiği de bir gerçektir. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir çoğunluğunu kadınların oluşturduğu söylenebilir. Bu çalışmada; kadınların sosyal medya kullanım durumlarının annelik kimlikleri üzerinde bir etkisinin olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, sosyal medya kullanan evli ve çocuklu 5 kadın ve sosyal medya kullanmayan evli ve çocuklu 5 kadın olmak üzere toplam 10 kadınla yüz yüze görüşülerek araştırma verileri toplanmıştır. Araştırma verileri toplam on sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme formuna bağlı kalınarak, verilen cevapların ses kaydı alınmış ve daha sonra çözümlenmiştir. Sosyal medya kullanan ve kullanmayan cevaplayıcıların verdikleri yanıtlar ayrı ayrı incelenmiş aradaki farklar ve benzerlikler, sosyal medya kullanım durumu üzerinden ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, sosyal medya kullanan annelerin, sosyal medya kullanmayan annelere göre; çocukları ile olan iletişimlerini daha genel çerçevede yürüttükleri, duygusal değil daha mantıklı davrandıkları, çocukların gelişimi konusunda daha rekabetçi özellikler taşıdıkları, yaptıkları sosyal aktivitelerin sosyal çevrelerince bilinmesine daha fazla önem verdikleri, çevrelerine duydukları güvenin, özellikle çocukların bakımı konusunda oldukça yetersiz olduğu, anneliği daha çok mükemmeliyetçilik kavramıyla bağdaştırdıkları söylenebilir.

Keywords

Abstract

Women are involved in scientific studies from many different perspectives. As a woman mother, she is one of the cornerstones of the family institution. The focus of this study is on women as mothers.Today, the use of social media is becoming increasingly widespread. Although social media usage has some positive aspects targeting users, it is also a fact that it brings some drawbacks. The majority of social media users can be said to be women. In this study; The aim of this study was to investigate whether women's social media use had an effect on maternity identities. For this purpose, 5 women with married and children using social media and 5 women married and not using social media. A total of 10 women were interviewed face to face and research data were collected. Based on the structured interview form consisting of a total of ten questions, the voice recordings of the responses were recorded and then analyzed. Depending on whether mothers use social media or not the differences and similarities between the answers of the respondents were investigated separately. As a result of the research, mothers who use social media compared to mothers who do not use social media; their communication with their children in a more general framework, they make more sense, not emotional, they are more competitive in the development of children, they give more importance to social activities in their social surroundings, their confidence in their surrounding is quite insufficient, especially in the care of children, maternalism can be said to be more related to the concept of perfectionism.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics