TANZİMAT ÖNCESİ İNCİR KAZASININ DEMOGRAFİK YAPISI

Author:

Year-Number: 2018-81
Number of pages: 533-553
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı Devleti’nin nüfusuyla ilgili arşiv kaynakları, dönemlere göre farklılık göstermekte olup, klasik dönemle ilgili olan nüfus bilgileri tahrir defterlerinden çıkarılmaya çalışılırken, XIX. ve XX. yüzyıllarda ise bu durum yerini nüfus sayımına ait defterlere bırakmıştır. Osmanlı Devleti, arazi yazımı ile nüfusun sayımı ve bunlarla ilgili kayıtların tutulmasına önem vermiştir. Osmanlı Devletinde modern manada ilk nüfus sayımı 1831 yılında yapılmıştır. Yapılan nüfus sayımının amacı ise ordunun askerlik potansiyelini ve alınabilecek vergi miktarını belirlemektir. Aynı zamanda tarım toplum yapısının hâkim olduğu birçok devlet ve imparatorluklarda ülkenin vergi nüfusu potansiyelini tespit etmek amacıyla sayımlar yapılmıştır. Çalışmamıza esas defter, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde kayıtlı olan, 1831 yılında yazılan, Konya Eyaleti, Hamid Sancağı, İncir Kazası Müslim nüfus defteridir (Hicri 1246, NFS.d, 3237). Bu çalışmada 1831 tarihli ilk nüfus defterine göre, İncir kazasının Kestel, Yüreğil, Keçili, Ürkütlü, Seyyid, Dere, Koklan köylerinde yaşayan Müslüman nüfus tespit edilip, sosyo-ekonomik boyutu ile değerlendirme yapılacaktır.

Keywords

Abstract

Archival resources related to the population of the Ottoman State are different according to the periods and while the population information related to the classical period is being tried to be extracted from the tahrir books, XIX. and XX. in the centuries, this situation has left its place in the census books. The Ottoman Empire attaches great importance to keeping records about land typing and population counts and related records. The first population census in modern sense in the Ottoman State was made in 1831. The purpose of the population census is to determine the military potential of the army and the amount of tax that can be taken. At the same time, in many states and empires where the structure of the agrarian society is dominant, counts were made in order to determine the tax population potential of the country. The main book of my work is the Konya province, Hamid Sanjak, İncir Township Muslim population book, written in 1831, registered in the Prime Ministry's Ottoman Archives (Hijri 1246, NFS.d, 3237). In this study, according to the first population book dated 1831, the Muslim population living in Kestel, Yüreğil, Keçili, Ürkütlü, Seyyid, Dere and Koklan villages of İncir township will be determined and evaluated with socio-economic dimension.

Keywords