ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA

Author :  

Year-Number: 2018-81
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler, Girişimcilik
Number of pages: 399-415
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı, Çocuk Gelişimi ön lisans programı öğrencileri ile Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu bağlamda Pamukkale Üniversitesi bünyesinde iki farklı akademik birimde eğitim gören toplam 141 öğrenciye anket uygulanmak suretiyle veri toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Yapılan araştırmanın bulgularına göre; hem Çocuk Gelişimi Programı, hem de Okul Öncesi Öğretmenliği Programı öğrencilerinin girişimcilik eğilimin yüksek olduğu; Okul Öncesi Öğretmenliğinde eğitim gören öğrencilerin, Çocuk Gelişimi Programında eğitim gören öğrencilere göre daha fazla girişimciliğe eğilimli olduğu saptanmıştır. Ancak iki bölüm arasında cinsiyet, birinci sınıf ile son sınıfta olmak ve daha önce bir işyerinde çalışıp çalışmamak arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine whether there is a relationship between the entrepreneurship tendencies of the students' children development program and Preschool Education students. In this context, a total of 141 students studying in two different academic units at Pamukkale University were surveyed. The data were analyzed with SPSS statistical package program. According to the findings of the research; It was determined that the entrepreneurship tendency of both the Child Development Program and the Preschool Education Program students were high. Students who were educated in preschool education were found to be more prone to entrepreneurship than the students in the Child Development Program. However, no significant difference was found between the two sections in terms of gender, first grade and senior class and whether to work in a workplace or not.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics