KAZAK MİLLİ KİMLİĞİNİN OLUŞUM SÜRECİNDE DİLİN ROLÜ; 20. YÜZYILIN BAŞLARINDA KAZAK MİLLİ BASININDA DİL ÜZERİNE İLERİ SÜRÜLEN FİKİRLER

Author :  

Year-Number: 2018-81
Language : null
Konu : tarih
Number of pages: 505-517
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kullandığımız dil, kimliğimizin ve kim olduğumuzun bilincinin önemli bir parçasını oluşturur. Dil ve kimlik kavramları birbiriyle yakından bağlantılıdır ve sürekli olarak tartışılmaktadır. Dil, bireyin kimliğinin biçimlenmesinde en önemli rollerden birine sahiptir. Bu bağlamda kimlik inşası ve muhafazası açısından dil son derece önemlidir. Bu ilişkiyi somutlaştırması açısından 20. Yüzyılın başlarında Kazakistan iyi bir örnektir. Yaklaşık 200 yıl boyunca Rus ve Tatar kültürel hegemonyası altında yaşayan Kazaklar, 20. Yüzyılın başlarında basın yayın organlarında bu hegemonyaya karşı durabilmek için Kazak kimliğini ön plana çıkarmışlardır. Kazak kimliğinin inşası ve muhafazası açısından Kazak yazı dili oluşturma çabaları ve Kazakça’nın eğitim dili olarak yaygınlaştırılması girişimleri Kazak milli basınına yansımıştır. Yapmış olduğumuz bu çalışma ile milli kimlik ile dil arasındaki ilişikiyi Kazakistan’da Kazak aydınlarının ortaya koyduğu fikirler üzerinden değerlendireceğiz. Bu dönemde yayınlanan Kazak Gazetesi ve Aykap Dergisinde yayınlanan makaleler çalışmamızın ana malzemesidir.

Keywords

Abstract

The language we use is an important part of our identity and the consciousness of who we are. The concepts of language and identity are closely related and are constantly discussed. Language has one of the most important roles in shaping the identity of the individual. In this context, language is extremely important in terms of building and maintaining identity. In the early 20th century, Kazakhstan was a good example in terms of its concretization. The Kazakhs, who lived under Russian and Tatar cultural hegemony for nearly 200 years, highlighted the Kazakh identity in order to stand against this hegemony in the early 20th century. The efforts to create Kazakh language in terms of the construction and preservation of the Kazakh identity and the attempts to disseminate the Kazakh language as the language of instruction are reflected in the Kazakh national press. With this study, we will evaluate the relationship between national identity and language through the ideas of Kazakh intellectuals in Kazakhstan. The articles published in the periodical Kazak and Aykap, published in this period, are the main material of our study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics