BOBİ FRS DÖNEN VARLIKLAR KAPSAMINDA CANLI VARLIKLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-80
Language : null
Konu : İKTİSAT-İŞLETME
Number of pages: 162-176
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı(BOBİ FRS), 29.07.2017 tarihinde tebliğ olarak Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu standart ile bağımsız denetime tabi olduğu halde Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TFRS)’nı uygulamayan işletmeler, 2018 yılı başından itibaren BOBİ FRS uygulamak zorundadır. Büyük işletme tanımı içerisine giren; Aktif Büyüklüğü, Yıllık Net Satış Hasılatı ve Çalışan Sayısı kriterlerinden ikisi, iki raporlama döneminde üst üste belirli büyüklüğün üzerinde olan işletmeler, sonraki dönemde BOBİ FRS uygulamak durumundadır. Bu kapsamda yer alan ve daha önce, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri(MSUGT) kapsamında muhasebe işlemlerini ve finansal raporlarını düzenleyen işletmeler, 2018 yılı başından itibaren BOBİ FRS’yi uygulayacak ve muhasebe işlemleri ile finansal tablolarını bu standarda göre düzenleyeceklerdir. Canlı Varlıklar, MSUGT içerisinde yer almamasına rağmen, BOBİ FRS’de Finansal Durum Tablosu(Bilanço) içerisinde bağımsız bir hesap grubu olarak, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli varlıklar içerisinde yer almaktadır. Bu hesap grubuna ait hesaplar, BOBİ FRS açısından belirlenmemiş olmasına rağmen, bu çalışmada bir hesap planı taslağı üzerinden muhasebe işlemleri gerçekleştirilmiştir. BOBİ FRS’de Canlı Varlıklar, Bölüm 7’de yer alan “Tarımsal Faaliyetler” içerisinde ele alınmıştır. Bir faaliyetin tarımsal faaliyet sayılması için yalnızca canlı varlıkların biyolojik dönüşümünün yönetiliyor olması gerekir. Bölüm 7’de, işletmelerin Canlı Varlıklar’ının ve hasat zamanındaki Tarımsal Ürünler’inin kayda alınması ve ölçümüne ilişkin Muhasebe İlkeleri düzenlenmiştir. Bu ilkeler gereğince Canlı Varlıklar, uygulanacak muhasebe politikası gereğince ya Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi ya da Maliyet Yöntemi kullanılarak ölçülür. Farklı canlı varlık grupları için farklı yöntem kullanımı söz konusu olabilir. Bu çalışmada Dönen Varlıklar kapsamında yer alan Canlı Varlıklar için her iki yönteme göre muhasebe uygulamaları yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Financial Reporting Standard for Large and Medium Size Companies(LMSC FRS) Financial Reporting Standard for Large and Medium Size Companies (LMSC FRS), on 29.07.2018, the number of papers published in the Official Journal of the repetitive, entered into force since 01.01.2018. This standard is subject to independent audit by state Turkey Financial Reporting Standards(TFRS)'s application businesses, since the beginning of 2018 must apply LMSC FRS. Enter into the definition of a large business; Total Assets, Annual Net Sales Revenue and Number of Employees by two of two consecutive reporting period with businesses above a certain size, in the next period is to implement case in LMSC FRS. In this context, and situated before, Accounting Systems General Communique (ASGC) within the scope of accounting and financial reports regulate businesses, since the beginning of 2018 BOBI to implement frs'y and financial statements and accounting processes will organize according to this standard. Although Live Assets are not included in MSUGT, they are included in both the short-term and long-term assets as an independent account group within the Financial Statement Table (Balance Sheet) in the LMSC FRS. Although the accounts belonging to this account group were not determined in terms of LMSC FRS, in this study, accounting transactions were carried out through an account plan draft. In the LMSC FRS, Live Assets are discussed in Agricultural Activities in Chapter 7. In order for an activity to be considered agricultural activity, only biological transformation of living beings should be managed. In Chapter 7, Accounting Principles, have been issued for the recording and measurement of Live Assets of enterprises and Agricultural Products at the time of harvest. In accordance with these principles, Live Assets are measured using either the Fair Value Method or the Cost Method in accordance with the applicable accounting policy. Different methods may be used for different groups of live entities. In this study, accounting practices have been performed according to both methods for Live Assets within the scope of Current Assets.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics