BOBİ FRS, TAM SET TFRS VE VERGİ USUL KANUNU ÇERÇEVESİNDE MADDİ DURAN VARLIKLARIN ÖLÇÜMÜ

Author:

Number of pages: 349-366
Year-Number: 2018-80

Abstract

Maddi duran varlıklar, işletmelerin bilanço aktif toplamlarında önemli bir hesap sınıfı olup aynı zamanda amortisman uygulaması ile de, gelir toplasındaki faaliyet giderleri içinde önemli bir tutarı oluşturmaktadır. Söz konusu üretim işletmeleri ise, bu önemlilik derecesi daha da arttırmaktadır. 1992 yılında çıkartılan Tekdüzen Muhasebe Sitemi, 2005 yılından itibaren yayınlanan Tam Set Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) ve 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) sonucu, günümüz Türkiye’sinde üç farklı muhasebe uygulama sistemi mevcuttur. Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından belirlenen kriterlere göre, bilanço esasına göre defter tutmayanlar ile küçük veya mikro işletmeler hariç, diğer işletmeler bu üç sistemden en azından iki tanesini uygulamak zorundadırlar. Bu çalışmada, maddi duran varlıklar konusu, BOBİ FRS, tam set TFRS ve Vergi Usul Kanunu’na (VUK’a) göre ele alınacaktır. Bu kapsamda çalışmanın amacı; standartlar ve VUK açısından maddi duran varlıkların ilk ölçümü, aktifleştirildikten sonraki ölçümlemede kullanılan maliyet ve yeniden değerleme modelleri ile varlıklardaki değer düşüklüğü konularını, ayrıntılı bir şekilde açıklamaktır.

Keywords

Abstract

Property, plant and equipment is an essential account item within the total assets of businesses’ balance sheets. At the same time, by the use of depreciation, it constitutes a significant amount within the operating expenses in income statements. This materiality is even more pronounced in the case of production businesses. Currently, Turkey has three different accounting application systems: Uniform Accounting System that came into force in 1992; full set Turkish Accounting Standards (TAS) as well as Turkish Financial Reporting Standards (TFRS) which have been published since 2005; and Financial Reporting Standards for Large and Medium Sized Enterprises (BOBI FRS in Turkish abbreviation) enacted by the Official Gazette numbered 30138 and dated 29th of July, 2017. According to the criteria determined by the Public Oversight Board (KGK in Turkish abbreviation), all businesses except for 1- the ones which do not follow a balance sheet based accounting system and 2- small and micro businesses must apply at least two among these three systems. In this study, property, plant and equipment will be discussed with respect to BOBI FRS, full set TFRS and Tax Procedure Law (VUK in Turkish abbreviation). In this respect, the purpose of the study is to explain in detail the initial measurement of property, plant and equipment from the perspective of the standards and VUK, cost and revaluation models utilized in the measurement following the capitalization and the impairment in the value of assets.

Keywords