ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ TEMEL ALAN FEN ÖĞRETİMİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİ

Author:

Number of pages: 325-348
Year-Number: 2018-80

Abstract

Bu araştırma, eleştirel düşünme becerilerini temel alan fen öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve problem çözme becerilerinin gelişimine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2017-2018 öğretim yılının 1. döneminde ortaokul 7. sınıf öğrencileri üzerinde uygulanmıştır. 7.sınıf şubelerinden bir kontrol (N=29), bir de deney grubu (N=31) belirlenmiştir. Araştırmada yarı deneysel yöntem, öntest–sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deneysel işlem fen bilimleri dersinde aynı fen bilimleri dersi öğretmeni tarafından gerçekleştirilmiş ve 12 hafta sürmüştür. Deney grubunda eleştirel düşünme becerilerini temel alan fen öğretimi uygulanmıştır. Kontrol grubunda ise deneysel bir işlem uygulanmamış, mevcut müfredat takip edilerek öğrenci merkezli bir fen öğretimi gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında “Başarı Testi” ve “Problem Çözme Beceri Ölçeği” öntest, sontest ve izleme testi olarak kullanılmıştır. Araştırmada eleştirel düşünme becerilerini temel alan fen öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin başarı ve problem çözme becerilerini geliştirmede ve bu gelişimin kalıcılığını sağlamada anlamlı seviyede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study was carried out to investigate the effect of science teaching based on critical thinking skills on 7th-grade students’ achievement and problem solving skills. The study has a quasi-experimental method and an experimental design with pretest-posttest control group. A control group (N=29) and an experimental group (N=31) were determined from the 7th-grade classes. The research’s experimental process was carried out by the same science teacher in the science course in 2017-2018 academic year and lasted for 12 weeks. In the experimental group, science teaching based on critical thinking skills was applied. In the control group, no experimental procedure was applied and student-centered science education was conducted by following the current curriculum. The data were collected by “Achievement Test” and “Problem Solving Skills Scale”. In the study, it was concluded that science teaching, which is based on critical thinking skills, has a significant effect on improving the achievement and problem solving skills of 7th-grade students and ensuring the permanence of this development.

Keywords