SES EĞİTİMİNDE KULLANILAN VACCAİ VE CONCONE SES ETÜTLERİNİN ÖĞRENCİ AKUSTİK SES ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Author:

Number of pages: 283-305
Year-Number: 2018-80

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Vaccai ve Concone ses etüt kitaplarındaki etütlerin, Güzel Sanatlar Liseleri öğrencilerinin akustik ses özellikleri üzerine etkisinin olup olmadığının incelenmesidir. Araştırmada kontrol gruplu ön test- son test deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubu seçiminde random tekniğine göre seçim yapılmıştır. Deney grubunun kendi içerisinde, ön test ve son test sonuçlarında uygulanan Vaccai ve Concone ses etütlerinin oldukça etkili olduğu, Jitt, RAP, PPQ, ShdB ve APQ değerleri açısından deney grubu öğrencilerinin ön test-son test değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlendiği; bu değerler açısından kontrol grubu öğrencilerinin ön test-son test değerleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmüştür Deney ve kontrol gruplarının karşılattırılması sonucu elde edilen sonuçlar da; Araştırmaya katılan öğrencilerin Jitt, RAP, PPQ değerleri açısından deney grubunda olan öğrenciler ile kontrol grubunda olan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçlar, deney grubuna uygulanan Vaccai ve Concone etütlerinin, öğrencinin ses gelişimine etkili olduğu hipotezini desteklemektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine whether the vocal etudes in Vaccai and Concone textbook have an effect on the acoustic voice properties of Fine Arts High School students. The study was designed as an experimental research model with pre-test post-test control and experimental group. The control and experimental groups were selected randomly. From this fact, the experimental group, in itself, according to the pre-test and the post-test results, Vaccai and Concone vocal exercises are highly effective in terms of Jitt, RAP, PPQ, ShdB and APQ values and it also shows that there is a statistically significant difference with the control group students; and it was not observed any significant difference between the pre-test and the post-test scores of the experimental and control group students. However, in terms of Jitt, RAP, PPQ values there seems to be a significant difference between two groups of the students. The obtained results support the hypothesis that Vaccai and Concone vocal exercises applied to the experimental group are highly effective on voice development of students.

Keywords