ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 523-534
Year-Number: 2018-80

Abstract

Bu çalışma eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerini ve internet bağımlılıklarının cinsiyet, sınıf düzeyi, gelir düzeyleri, anne eğitim düzeyleri, baba eğitim düzeylerine, anne-baba ilişki durumları, günlük internet kullanım sıklıkları değişkenleri açısından incelenmek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı nitelikte olan araştırmanın örneklemini 2017-2018 öğretim yılında öğrenimine devam etmekte olan 212 eğitim fakültesi öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama araçları 'Kişisel Bilgi Formu' ve 'İnternet Bağımlılığı Ölçeği' biçimindedir. “Mann-Whitney U” ve “Kruskal-Wallis H” testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %51.9'u kadın olup, %46,7’si günde 4-6 saat internet kullanmaktadır. Öğrencilerin internet bağımlılığı düzeyi orta düzeydedir. Erkeklerin sosyal ilişkilerde daha çok sıkıntı yaşadığı bulunmuştur. Ayrıca, günlük internet kullanım süresi fazla olan öğrencileri az olanlara göre daha fazla internet bağımlısı olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to investigate the levels of internet addiction of the students studying at the faculty of education and the gender, class level, income levels, mother education levels, father education levels, parental relationship status, daily internet usage frequencies. The sample of the descriptive research consisted of 212 education faculty students who are continuing their education in 2017-2018 academic year. Data collection tools are in the form of 'Personal Information Form' and 'Internet Addiction Scale'. Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H tests were used. 51.9% of the students participated in the study, 46.7% of them use internet for 4-6 hours a day. The level of internet addiction of the students is moderate. It was found that men have more problems in social relations. In addition, it was determined that students with more than the daily internet usage time were more internet addicted than those with less.

Keywords