SOSYAL KAMUSAL GELİRİN TEORİK ÇERÇEVESİ

Author:

Number of pages: 269-282
Year-Number: 2018-80

Abstract

Sosyal bütçe toplumların yaşam kalitelerini arttırmak için uygulanan önemli bir maliye politikası aracıdır. Sosyal bütçenin iki yönü bulunmaktadır. Birincisi gelir ve ikincisi harcama yönüdür. Genel bir tanım vermek gerekirse sosyal bütçe; bütçe poltikasının önemli bir aracı olarak yaşam kalitesinin arttırılması, fakirlik ile mücadele, adil gelir dağılımının sağlanması, kişilerin harcanabilir gelirlerinin arttırılması amacıyla gelir ve gider yönü bulunan bütçedir. Sosyal bütçenin gider yönünü sosyal harcamalar oluştururken gelir yönünü sosyal kamusal gelir oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı literatüre sosyal kamusal gelir kavramını ve teorik çerçevesini katkı olarak sunmaktır. Sosyal bütçeye yönelik literatürde yapılan çalışmalar genellikle sosyal harcama üzerine bulunmaktadır. Bu kapsamda çalışmada sosyal kamusal gelir kavramının tanımı ile sosyal kamusal geliri etkileyen faktörler değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

Social budget is an important fiscal policy tool to increase the quality of life of societies. The social budget has two aspects. The first is income and the second is the spending direction. To give a general definition social budget; as an important tool of budget policy, increasing the quality of life, combating poverty, ensuring fair income distribution, in order to increase the disposable income of persons with the direction of income and expense is the budget. Social expenditure constitutes the cost aspect of social budget while social income constitutes social income. The aim of the study is to present the concept of social public income and its theoretical framework as a contribution to the literature. Studies in the literature on social budget are generally on social expenditure. In this context, the definition of the concept of social public income and the factors affecting social public income will be evaluated

Keywords