BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLAR İLE KARİYER UYUM YETENEKLERİ ARASINDAKI İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Author:

Number of pages: 422-435
Year-Number: 2018-80

Abstract

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine (BİT) yönelik tutumları ile kariyer uyum yetenekleri (KUY) arasındaki ilişkinin irdelenmesidir. Bu kapsamda, İstanbul’da öğrenim gören 153 önlisans öğrencisinden anket yoluyla veri toplanmıştır. Anket formu (1) demografik, (2) BİT tutum ölçeği ve (3) KUY ölçeği kullanılarak oluşturulmuştur. BİT tutum ölçeği (1) genel BİT eğilimi, (2) sanal ortamda bilgiye erişim, (3) donanım, (4) yazılım ve (5) sanal ortamda iletişim olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. KUY ölçeği ise (1) kaygı, (2) kontrol, (3) merak ve (4) güven alt boyutlarından oluşmaktadır. Elde edilen bulguların değerlendirilmesinde öncelikli olarak ölçeklerin Cronbach-Alfa katsayıları (BİT=.884, KUY=.914) hesaplanmıştır. Ölçeklerin alt boyutları arasındaki ilişki ve yordama derecesinin ölçümlenmesi için korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular, öğrencilerin BİT tutumları ile kariyer uyum yetenekleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Regresyon analizi sonucunda ise, BİT’e yönelik tutumların KUY üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Buradan hareketle, öğrencilerin BİT’e yönelik tutumlarında olan pozitif yönlü değişimin aynı zamanda kariyer uyum yeteneklerine katkı sağladıkları söylenebilir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between information and communication technologies (ICT) attitudes and career adaptabilities (CA) o university students. In this context, data were gathered through questionnaires from 153 associate degree students in Istanbul. The questionnaire consists (1) demographic, (2) ICT attitude scale and (3) CA scale. ICT attitude scale consists of five sub-dimensions as (1) general ICT tendency, (2) information access in virtual environment, (3) hardware, (4) software and (5) communication in virtual environment. Initially, Cronbach-alpha coefficients of the scales (ICT = .884, CA = .914) were calculated in the evaluation of the findings obtained. Correlation and regression analyzes were performed to measure the relationship between the subscales of the scales and the degree of the predictions. Findings show that there is a positive correlation between ICT attitudes and career adaptabilities of students. The results of the regression analysis conducted to measure the interrelation ratios of variables show that attitudes towards ICT have a significant effect on CA. From this point of view, it can be said that the positive change of the students' attitudes towards ICT also contributed to their career adaptation ability.

Keywords