ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA ÖĞRENİM GÖREN HAFİF DÜZEY ZİHİNSEL YETERSİZLİĞE SAHİP OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK OKUMA ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLERİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 489-503
Year-Number: 2018-80

Abstract

Okuma öğretimi toplumsal uyum ve sosyal anlamda öğrencinin toplumla kaynaşması açısından önemlidir. Özel eğitim öğrencisine kazandırılması hedeflenen bağımsız yaşam becerisi için okuma becerisinin kazandırılması gerektiği vurgulanmaktadır (Özer, 2002). Ancak ülkemizde hafif düzey zihin engelli öğrencilere okuma öğretiminde karşılaşılan güçlüklerle ilgili sınırlı araştırmaların yapıldığı görülmektedir. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı özel eğitim okullarında öğrenim gören hafif düzey zihinsel yetersizliğe sahip olan öğrencilere okuma öğretiminde karşılaşılan güçlükleri incelemektir. Araştırma 2017-2018 öğretim yılında Konya il merkezinde özel eğitim öğretmeni olarak çalışan 20 öğretmeni kapsamaktadır. Araştırmanın verileri nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Görüşme verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Araştırmada sonucunda hafif düzey zihinsel engelli öğrencilerin benzer harfleri birbiriyle karıştırabildiği, öğretmenlerin okuma etkinlikleri sürecinde sınırlı materyalden yararlanmaları nedeniyle öğrencilerin okuma becerileri edinimiyle ilgili güçlüklerin olduğu görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerle yapılan görüşmelerin sonucunda okumayla ilgili ön koşul beceriler sağlanmadan hafif düzeyde zihin engelli öğrencilere okuma becerisi kazandırılmaya çalışılmasının çeşitli güçlüklere neden olduğu anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Reading ability is important for mentally handicapped students to get involved with their peers. The importance of reading skills is emphasized for independent learning skills aimed at gaining special education students (Özer, 2002). As each achievement is a continuation of the next achievement, reading skill is a basic skill for many academic skills acquisition. It has been observed that, in special education classes, the disability conditions of the students are different and with the difference of these obstacles, a different approach may be required for each student individually. Researches in this field in our country are limited. Therefore, the purpose of this study is to determine the difficulties experienced in the teaching of reading skills of students with mild mental disabilities who are studying in special education schools. The research covers 20 teachers working as a special education teacher in the city center of Konya in the 2017-2018 academic year. The data of the research was collected by using the semi-structured interview technique. Data were analyzed by using the Descriptive Analysis Technique in analyzing the interview data. It was found that some students with mild intellectual disabilities did not distinguish between similar letters. It is revealed that reading skills cannot be gained without gaining prerequisite skills.

Keywords